Inwestycje w ochronę środowiska

W 2010 r. Gmina Hrubieszów otrzymała dofinansowanie swojego przedsięwzięcia jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego w całym kraju. W miejscowości Gródek właśnie powstaje 14-metrowa wieża widokowa na tzw. „Królewski Kąt”, zlokalizowany na terenie użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie”.

Reklamy

Gmina Hrubieszów po raz kolejny wystąpiła o wsparcie finansowe swoich działań do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowe doświadczenia są jak najbardziej pozytywne i korzystne zarówno dla gminy, jak też dla ochrony przyrody i turystów.

W 2010 r. Gmina Hrubieszów otrzymała dofinansowanie swojego przedsięwzięcia jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego w całym kraju. W miejscowości Gródek właśnie powstaje 14-metrowa wieża widokowa na tzw. „Królewski Kąt”, zlokalizowany na terenie użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie”, Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszarów Natura 2000. Do końca listopada działka, na której stanie wieża ma zostać zabudowana innymi elementami małej infrastruktury turystycznej, podobnie jak działka w miejscowości Czumów (Lasek Czumowski). Wszystko to ze środków NFOŚiGW.

W ostatnich dniach Gmina Hrubieszów ponownie złożyła wniosek o dofinansowanie swojego przedsięwzięcia do NFOŚiGW. Tym razem w ramach programu priorytetowego 6.1 „Ochrona przyrody i krajobrazu w 2011 r.”. Przedsięwzięcie nosi nazwę „Odtworzenie zasobów przyrodniczych i obiektów służących ochronie przyrody na Błoniach Nadbużańskich”.

Projekt dotyczy odtworzenia zasobów przyrodniczych oraz obiektów służących ochronie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zniszczonych w wyniku wylewów rzek Bug i Huczwa w okresie 2010 – 2011 na terenie miejscowości Teptiuków i Gródek. Składa się z dwóch zasadniczych części.

Pierwsza, „przyrodnicza” polega na zrekultywowaniu terenu w Gródku, na którym w przyszłych latach będzie mogła zostać odtworzona zwarta kolonia susła perełkowanego. Druga część projektu, „infrastrukturalna” zakłada remonty dwóch niewielkich mostków na lokalnych ciekach wodnych w Teptiukowie oraz jednego większego mostu przez rzekę Huczwa w Gródku. Ponadto zakłada się remont odcinka drogi gminnej o łącznej długości 600 m, łączącego wszystkie mosty. Drogą tą (nr 11109 L) przebiega jednocześnie kilka szlaków i tras rowerowych, w tym ścieżka historyczno-przyrodnicza Królewski Kąt, a także: Nadbużański Szlak Rowerowy Janów Podlaski – Hrubieszów, Transgraniczna Trasa Turystyczna oraz polsko-ukraiński Turystyczny szlak transgraniczny Bełżec – Bełz – Bełżec.

W przypadku pozytywnej decyzji NFOŚiGW Gmina Hrubieszów otrzyma na realizację tego projektu 466,5 tys. zł, co stanowi 100% wartości zadania. Zobowiązana będzie jedynie do wykonania z własnych środków niezbędnej dokumentacji techniczno-prawnej, związanej z opracowaniem projektu budowlanego na remonty mostów i drogi.

***

Info:
Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając