IV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W piątek 30 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
 9. Przyjęcie planów pracy pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej na    rok 2015.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018.
 12. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2015 rok.
 13. Uchwalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 14. Uchwalenie preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, przyznawania im punktacji oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania decyzji dla Kierownika Miejskiej Służby Drogowej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek 1803/3, 1804/1, 1819, 1820, 1823, 1824, 1826, 1827 położonych przy ul. Dworcowej w Hrubieszowie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.