IV sesja Rady Miejskiej

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 31 stycznia 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

8. Przyjęcie planów pracy pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok.

9. Wysłuchanie i rozpatrzenie informacji na temat działalności sportu w mieście z uwzględnieniem planu działania Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” i Szkolnego Związku Sportowego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród.

11. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – dotyczy terenu między ul. Dwernickiego i ul. Wesołą.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa dot. terenów obrębu Sławęcin z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – obręb Sławęcin.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad.