Jak przebiega likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura i dokumenty

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to chętnie wybierana przez przedsiębiorców forma prowadzenia działalności gospodarczej. Może zostać powołana do istnienia w każdym celu prawnie dopuszczalnym, zarówno zarobkowym, jak i niemającym takiego charakteru. Kiedy może zostać zlikwidowana i jak przebiega ten proces?

Reklamy

 

Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnieniu innej przyczyny jej rozwiązania. Fakt ten należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki oraz ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidacja spółki z o.o. – dokumenty i formularze

Do Krajowego Rejestru Sądowego składa się formularz KRS-Z61, KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL. Dodatkowo wymagany jest zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji, uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego i oświadczenie likwidatorów o wyrażeniu zgody na pełnienie przez ich funkcji. Likwidacja spółki z o.o. powinna też zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym celu składa się formularz MSIG-M1, dowód uiszczenia opłaty oraz treść ogłoszenia, które powinno zawierać informację o podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, a także wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Kolejnym krokiem likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego zmiany danych spółki – przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają bowiem, że spółka w likwidacji powinna działać z określeniem „w likwidacji”. Do urzędu skarbowego składa się więc formularz aktualizacyjny NIP-8.

 

Co ze spółką zarejestrowaną drogą elektroniczną?

Od kilku lat osoby, chcące zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą wybrać uproszczoną drogę – rejestrację elektroniczną w trybie tzw. spółki 24-godzinnej. W takiej sytuacji umowa nie jest sporządzana w formie aktu notarialnego, ale w formie elektronicznej według wzorca przygotowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Przy rejestracji elektronicznej wkłady wspólników mogą być wniesione jedynie w formie pieniężnej. Nie tylko rejestracja, ale także likwidacja spółki rejestrowanej drogą elektroniczną jest uproszczona – wystarczy, żeby uchwała o rozwiązaniu spółki zostałą opatrzona przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Koszty zgłoszenia likwidacji w KRS i ogłoszenia w MSiG

Opłaty za związane ze zmianą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszą 350 zł w przypadku spółki zarejestrowanej w sposób tradycyjny, oraz 300 zł – w przypadku spółki zarejestrowanej elektronicznie. Szczegółowe informacje na temat likwidacji spółki z o.o. znajdują się pod adresem www.biznes.gov.pl.

 

 

fot. mat. sponsora