27 września 2023

Jak się odbywa i co obejmuje rzetelne i wiarygodne oszacowanie wartości szkody gospodarczej?

Szkoda gospodarcza może być rozumiana w wieloraki sposób. Wie to każdy przedsiębiorca, któremu zdarzyło się borykać z problemami w prowadzeniu firmy. Jak się odbywa i co obejmuje rzetelne i wiarygodne oszacowanie wartości szkody gospodarczej? Sprawdź!

Reklamy

Wycena szkód gospodarczych – z jakiego powodu?

Przedsiębiorstwa z powodu utraconych korzyści mogą oczekiwać wyceny poniesionej szkody. Jakie są główne przyczyny w zakresie prowadzenia wyceny szkody gospodarczej? Oto najczęstsze powody wyceny szkód gospodarczych sporządzane na potrzeby sporów sądowych w celu oszacowania wysokości strat wynikających z przedmiotu sporu:

  • kontrahent nie dotrzymuje warunków umowy,
  • wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa niezgodnie z prawem
  • nadużycia księgowe
  • przeprowadzenie czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa
  • bezprawne wykorzystanie własności intelektualnej (np. autorskich praw majątkowych, znaków towarowych, know – how firmy)
  • stosunki właścicielskie
  • naruszenie prawa konkurencji, np. zmowa cenowa.

Według prawa szkoda gospodarcza oznacza straty firmy oraz utracony możliwy zysk po stronie jednostki organizacyjnej.

Reklamy

Jak odbywa się wycena wysokości szkody gospodarczej?

Wyceny szkód, przede wszystkim na potrzeby sądowe, dokonuje się przy uwzględnieniu ich specyfiki. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim następujące okoliczności i zależności, takie jak możliwość i zasadność skorygowania dokonanej wyceny w przypadku ujawnienia dodatkowych informacji po dniu wystąpienia szkody. Wycena szkody obejmuje również korygowanie prognoz poprzez sprawdzenie działań, które zmierzają do ograniczenia wysokości szkody lub braku oczekiwanych korzyści finansowych. Kolejnym aspektem będzie ubruttowienie zysków w sytuacji, gdy prognoza dotyczy właśnie opodatkowania zysków.

Jak opracować projekt wyceny szkody w firmie?

Szacowanie szkód gospodarczych wymaga odpowiedniego projektu. Projekt szacowania szkód gospodarczych powinien zawierać identyfikację i analizę okoliczności zdarzeń, które doprowadziły do szkody gospodarczej. Ponadto kancelaria prawna przygotowująca tego typu projekt musi oczywiście określić strony danego sporu, czyli interesariuszy oraz podmiotów zaangażowanych. Oprócz tego wykazuje źródła kosztów lub utraconych korzyści i opisuje charakterystykę szkody gospodarczej. Następnie oszacowuje wartość szkody, którą wcześniej zidentyfikowała i wskazuje metody, którymi się posługiwała przy wykazaniu wysokości szkody, a także uzasadnia wybraną metodę. Kolejnym krokiem będzie określenie oddziaływania szkody na gospodarką majątkową i finansową spółki lub interesariuszy oraz rzetelne przygotowanie i przekazanie raportu z wyceny szkody gospodarczej. Warto dodać, że przygotowana wycena szkody gospodarczej jest niezależna i wiarygodna, a dzięki temu może zostać wykorzystana w postępowaniu procesowym sądu jako wsparcie jednej ze stron sporu albo jako niezależny arbiter.

Reklamy

Kto zajmuje się oszacowanie wartości szkody gospodarczej? – Wycena szkód gospodarczych

Podobnie jak wycena przedsiębiorstwa tak opracowanie wyceny szkód gospodarczych należy do kancelarii prawnych i rzeczoznawców. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wyceny szkody gospodarczej warto korzystać z kancelarii prawnych, które mają doświadczenie w tym zakresie.

­

(tekst i fot. mat. partnera)