Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Znamy wreszcie kalendarz wyborczy w wyborach Prezydenta RP. Wybory odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Głosować będzie można tradycyjnie, w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Reklamy

 

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania dnia 10 lipca (tzw. 2. tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) imię ojca;

3) datę urodzenia;

4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;

5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5, urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy.

Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

Będzie też możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miasta Hrubieszów, jeżeli tak zadeklarowano w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Ważne!

Osoba decydująca się na głosowanie korespondencyjne musi wysłać dostarczone jej dokumenty i tym samym wziąć udział w głosowaniu. Nie wolno karty wyborczej zachować „na pamiątkę”!

Wszystkie informacje na temat głosowania korespondencyjnego dostępne są na stronie:

https://wybory.gov.pl/…/u…/1591324169_1-51-20-informacja.pdf

 

info: UM Hrubieszów, gov.pl