Jakie pojęcia warto znać korzystając z usług spedytora morskiego?

Zajmując się handlem międzynarodowym jako importer lub eksporter zapewne będziemy zainteresowani usługami jakie oferuje firma spedycyjna. Współpraca z nią wymaga jednak poznania pojęć jakie pojawiają się na rynku usług TSL (transport – spedycja – logistyka). Dotyczą one zarówno procedur celnych, różnego rodzaju regulacji, międzynarodowych przepisów czy umów. Które z pojęć warto znać, aby sprawnie współpracować ze spedytorem?

Reklamy

Słownik spedytora

ADR – jest to skrót, który powinien nas zainteresować, gdy handlujemy towarami uznawanymi za niebezpieczne. Są to przede wszystkim materiały wybuchowe, gazy palne, trujące, materiały samozapalne, wybuchowe w zetknięciu z wodą, substancje utleniające, zakaźne, żrące i radioaktywne. ADR to międzynarodowa konwencja, która reguluje zasady transportu i obowiązki dla przewozu materiałów niebezpiecznych. Analogiczne przepisy w spedycji lotniczej to DGR.

AEO – czyli Authorised Economic Operator. To status uprzywilejowanego przedsiębiorcy, który w Unii Europejskiej uznawany jest przez organy celne za wiarygodnego – a co za tym idzie, taka firma ma szereg przywilejów dotyczących uproszczeń celnych czy bezpieczeństwa i ochrony.

Awaria wspólna – rodzaj prawa morskiego, którego historia sięga starożytności. Zgodnie z owym prawem w przypadku sytuacji kryzysowej, zagrażającej zatonięciem statku lub utratą całości towaru, kapitan / armator może podjąć decyzję o wyrzuceniu za burtę części towaru, by ratować jego resztę oraz statek. Koszty strat poniesionych przez przedsiębiorców, których kontenery poszły na dno ponoszone są solidarnie przez wszystkich właścicieli uratowanego towaru. Awaria wspólna jest więc rodzajem ubezpieczenia wzajemnego.

Baza dostawy – w handlu międzynarodowym określa rozdział obowiązków oraz moment przejęcia odpowiedzialności za towar, dzieląc go między importerem, a eksporterem. Do określenia bazy dostawy najczęściej stosuje się wystandaryzowane reguły – Incoterms.

Cło – rodzaj podatku nakładanego na przedsiębiorcę, w związku z jego przewiezieniem towaru przez granicę. Cło ze względu na swój charakter dzieli się na importowe, eksportowe, tranzytowe. Naliczane jest zgodnie z taryfą celną (stawka zależy od rodzaju towaru) i obowiązującymi przepisami, które np. pozwalają na odroczenie lub podzielenie cła, gdy towar trafi do składu celnego.

Dekonsolidacja – etap w transporcie drobnicy morskiej, polegający na dzieleniu skonsolidowanej przesyłki od różnych dostawców, na mniejsze, przeznaczone dla wybranego odbiorcy.

Demurrage – rodzaj opłaty w spedycji morskiej, który związany jest z przekroczeniem określonego przez dany port czasu na podjęcie kontenera przez przewoźnika lub klienta. Demurrage jest opłatą za nadprogramowy czas zajmowania miejsca w porcie.

Detention – jest to kolejna opłata, która dotyczy transportu morskiego. Detention to swojego rodzaju opłata za wypożyczenie kontenera i naliczana jest od momentu poboru z portu pełnego kontenera, aż do zwrotu kontenera pustego.

Drobnica morska – rodzaj transportu morskiego, określanego też skrótem LCL (ang. Less than Container Load). Drobnica morska to transport kontenerowy niewielkich ilości towaru (zajmujących mniej niż kontener). W transporcie LCL małe ładunki konsolidowane są (łączone) z innymi ładunkami.

EORI jest elektronicznym, wspólnym dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, celnym systemem rejestracji przedsiębiorstw. Z rejestracją w systemie wiąże się nadanie specjalnego numeru, czyli numeru EORI. Według unijnych przepisów numer EORI ma obowiązek posiadać każdy przedsiębiorca dokonujący importu i/lub eksportu z/do krajów spoza obszaru wspólnotowego EU.

FCL – rodzaj transportu morskiego, w którym towar danego klienta zajmuje całą przestrzeń ładowną (przesyłka morska pełnokontenerowa – ang. Full Container Load).

Intrastat – rodzaj deklaracji, składanej przez osoby zajmujące się handlem między państwami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Zgłoszenia Intrastat mają charakter statystyczny i wprowadzone zostały po zniesieniu procedur celnych. Deklarację Intrastat należy złożyć w przypadku przekroczenia tzw. progów statystycznych za dany okres sprawozdawczy.

Konosament (Bill of loading (B/L)) – dokument w transporcie morskim, który jest swojego rodzaju umową na przewóz towaru. Konosament potwierdza przyjęcie towaru na statek oraz stanowi gwarancję wydania go w porcie przeznaczenia.

Skład celny – rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, w którym przechowywane są towary nieunijne, wobec których nie przeprowadzono jeszcze odprawy celnej. Skład celny umożliwia działanie na towarze – np. podzielenie go, konfekcjonowanie, przepakowywanie towaru i odprawianie partiami – pozwala to na odroczenie oraz podzielenie cła i innych podatków.

­

(tekst i fot. mat. partnera)