8 grudnia 2023

Jerzy Czerw członkiem Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, Patryk Czerwonka wiceprzewodniczącym Rady Powiatu

Na dzisiejszej sesji, powiatowi radni wybrali większością głosów Jerzego Czerwa na członka Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego. Zastąpi na tym stanowisku Tomasza Ożoga, który złożył rezygnację. Powołano również wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Został nim Patryk Czerwonka.

Reklamy

Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Za wyborem Jerzego Czerwa głosowało 11 radnych, 7 było przeciwko, a 1 wstrzymał się od głosu.

Reklamy

(Na zdjęciu – Jerzy Czerw)

Przypomnijmy, że Tomasz Ożóg złożył pisemną rezygnację z  funkcji członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w dniu 5 lutego 2021 r. Natomiast w dniu 2 marca 2021 r. wpłynęło pismo w sprawie odwołania tej rezygnacji. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że odwołanie rezygnacji nie wywołało skutków prawnych, ponieważ dotarło do adresata rezygnacji po jej skutecznym złożeniu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała, przedstawić radzie powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.

***

Z kolei, w związku z pisemną rezygnacją Józefa Kuropatwy z funkcji wiceprzewodniczącego złożoną w dniu 29.01.2021 r. (Józef Kuropatwa został wybrany przewodniczącym rady), zaistniała potrzeba powołania nowego wiceprzewodniczącego. Na stanowisko to zgłoszono kandydatury Danuty Muzyczki i Patryka Czerwonki.

Wiceprzewodniczących wybierają spośród swego grona radni powiatowi bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Danuty Muzyczka uzyskała poparcie 8 radnych, za kandydaturą Patryka Czerwonki zagłosowało 11 radnych i to on objął stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie.

(Na zdjęciu – Patryk Czerwonka)

(fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Po rezygnacji Tomasza Ożoga – echa w lokalnych mediach

Po rezygnacji Tomasza Ożoga – echa w lokalnych mediach