Jerzy Krzyżewski Honorowym Obywatelem Miasta Hrubieszowa

Dziś, na nadzwyczajnej sesji, Rada Miasta Hrubieszowa podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa zmarłemu niedawno Jerzemu Leopoldowi Krzyżewskiemu.

Reklamy

W uzasadnieniu do podjętej przez radę uchwały czytamy:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 18 ust. 2 pkt 14 przyznaje radzie gminy
możliwość nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób
o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta lub w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta.

Taką osobą był regionalista, kolekcjoner i pasjonat historii Hrubieszowa ś.p. Pan Jerzy Leopold
KRZYŻEWSKI (19.04.1941 – 26.08.2020).

Pan Jerzy Leopold Krzyżewski przez całe życie związany był z Hrubieszowem i jego historią.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność regionalna Pana Jerzego Krzyżewskiego, starania o ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Hrubieszowskiej dla przyszłych pokoleń, kreowanie pozytywnego wizerunku Regionu, nieustanna animacja zainteresowania regionem w duchu szacunku i miłości do swojej ziemi.

Od 1963 r. był aktywnym działaczem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, jako członek Zarządu założył i współredagował „Biuletyn TRH”, organ prasowy Towarzystwa.

Od 1996 r. był prezesem TRH. Pod Jego przewodnictwem Towarzystwo wydało wiele okolicznościowych medali, serii pocztówek, druków okolicznościowych. Znakomity organizator sesji i konferencji naukowych poświęconych historii regionu, o zasięgu nie tylko regionalnym, ale i międzynarodowym. Wspierał badania archeologiczne prowadzone przez katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz aktywnie uczestniczył w promocji wyników badań na terenie kraju i poza granicami (wystawy w Polsce i Niemczech).

Prowadził szeroką współpracę z regionem przygranicznym Ukrainy (Włodzimierz Wołyński, Łuck) oraz z Ziomkostwem Hrubieszowian w Izraelu. Pracował na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju ruchu regionalnego województwa i kraju, pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych.

Był członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Przewodniczącym Kapituły Nagrody Miasta Hrubieszowa – Statuetki Króla Władysława Jagiełły, ustanowionej przez Radę Miasta w maju 2013 r. oraz wieloletnim Przewodniczącym Rady Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Małżonków Du Chateau w Hrubieszowie.

Wniósł znaczące zasługi w organizację i popularyzację turystyki na terenie powiatu hrubieszowskiego, był założycielem i przez wiele lat Przewodniczącym Oddziału PTTK w Hrubieszowie.

Bez reszty był oddany historii Ziemi Hrubieszowskiej i jej popularyzacji. Za swoją działalność został
odznaczony m.in. Nagrodą Miasta Hrubieszowa, Nagrodą Regionalną im. dra Zygmunta Klukowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i odznakami honorowymi Zasłużonego Działacza Kultury, Zasłużonego dla Kultury Polskiej, Zasłużonego dla Województwa Lubelskiego.

We wszystkich swoich działaniach Pan Jerzy Leopold Krzyżewski dał się poznać jako bezinteresowny
odkrywca historii regionu, publicysta, a przede wszystkim człowiek, który kochał Hrubieszów.

Swoim wieloletnim zaangażowaniem w animację życia kulturalnego i społecznego Miasta oraz
szczególnymi osiągnięciami w zakresie utrwalania historii Miasta w pełni zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa.


źródło: UM Hrubieszów

fot. lubiehrubie.pl