Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 – podsumowanie

Poniedziałek – 30 kwietnia 2012 r. był dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie dniem wyjątkowym. Tego właśnie dnia miały miejsce obchody XXX-lecia pracy szkoły i XXV-lecia nadania jej imienia.

Reklamy

„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”

C.K. Norwid

 

Święto szkoły poprzedziły konkursy o Patronie szkoły organizowane dla obu grup wiekowych kl. I – III i IV – VI, konkurs plastyczny pod hasłem „Moja szkoła” i godziny wychowawcze poświęcone sylwetce mjr. Dobrzańskiego „Hubala”. Dla całej społeczności szkolnej był to finał wielomiesięcznej pracy, przygotowującej do wspólnego świętowania.

W piątek poprzedzający nasze święto delegacja nauczycieli udała się na cmentarz, by tam odwiedzić groby naszych koleżanek i kolegów składając na ich mogiłach wiązanki kwiatów i zapalili symboliczny znicz. Delegacja uczniów, w poniedziałek przed Mszą św., złożyła wiązankę przy tablicy mjr. Hubala przy ul. 3 – Maja w miejscu pobytu Patrona w latach 1934-1936 .

Ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień, rozpoczął się Mszą św. sprawowaną o godz. 9.30, na którą uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Uroczystą Eucharystię w intencji obecnych nauczycieli, wychowanków i pracowników szkoły, jak i tych, którzy już od nas  odeszli na wieczność celebrowali: ks. dr Wiesław Oleszek, ks. prałat Kazimierz Gawlik, ks. prałat Andrzej Puzon i ks. Krzysztof Antczak. Liturgiczną obsługę Mszy św. prowadzili uczniowie, nauczyciele i rodzice. Niezwykłą wymowę  Eucharystii stanowił udział  pocztów sztandarowych naszej szkoły i Gimnazjum nr 3.

Po zakończeniu Mszy św. zebrani w uroczystym pochodzie udali się wraz z pocztem sztandarowym  na teren szkoły, by uczestniczyć w dalszych uroczystościach.

Kolejny etap jubileuszu odbył  się w szkolnej sali gimnastycznej. Oficjalną część z uroczystym ceremoniałem szkoły z udziałem pocztów: sztandarowego i flagowego: prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Małgorzata Borkowska, uczennica kl. VI. Po wprowadzeniu sztandaru i podczas podniesienia flagi na maszt odśpiewano hymn narodowy. Uczniowie złożyli kwiaty w Kąciku Patrona Szkoły i zaśpiewali hymn szkolny.

Potem przewodnicząca SU oddała głos pani dyrektor Danucie Krawczuk, która powitała przybyłych na tę uroczystość dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Marek Poznański – przedstawiciel polskiego parlamentu – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Tomasz Zając – przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Jan Lelonek – kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Zamościu, Tadeusz Garaj – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Paweł Perelmuter – z-ca Burmistrza Miasta, Czesław Podgórski – Sekretarz Miasta Hrubieszowa,  Eugeniusz Paczała – przewodniczący Rady Miasta, Stanisław Sitarz – wiceprzewodniczący Powiatu Hrubieszowskiego, Szymon Patkowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego, duchowieństwo, służby mundurowe, prezesi fundacji i stowarzyszeń działających w Hrubieszowie, lekarze i pracownicy służby zdrowia, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, dyrektorzy zakładów pracy, sponsorzy wielu imprez szkolnych i Rada Rodziców.

Pani Dyrektor powitała również nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, absolwentów szkoły, uczniów oraz wszystkich przybyłych gości.

Następnie Pani Danuta Krawczuk zwróciła się do zebranych z okolicznościowym przemówieniem. W swoim wystąpieniu  krótko przybliżyła postać mjr. H. Dobrzańskiego Hubala, przedstawiła wydarzenia i fakty z kart historii placówki, nakreśliła dzieje i sukcesy naszych uczniów i nauczycieli przedstawiając je w zmieniającej się rzeczywistości. Podkreśliła też pracę tych ludzi, którzy jako dyrektorzy, rozpoczęli tworzenie historii naszej szkoły: I-go dyrektora Zbysława Sochę oraz dyrektorów: Czesława Podgórskiego, Mariana Cisło.

„Lata nauki to szczególny czas w życiu każdego człowieka – powiedziała pani Dyrektor. To obok domu rodzinnego szczególne miejsce, które przygotowuje nas do długiej drogi w dorosłe życie i daje nadzieję, że jest to droga życiowego sukcesu. Szkoła to także takie miejsce, w którym nie można stać w miejscu, trzeba przygotowywać młode pokolenie na wyzwania stojące przed nim u progu XXI wieku, zapewnić mu dobry start w kolejne etapy życia. Myślę, że nasza szkoła sprostała tym wymaganiom.

Dzisiejsze wydarzenie ma charakter niezwykle podniosły, łączy w sobie już zapisaną kartę 30-letnich wydarzeń szkoły, ale jest też symbolem wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień.

Szkoła jest otwarta na nowoczesne rozwiązania i wyzwania. Swoimi działaniami w zakresie pracy biblioteki, organizacji turnieju, konkursów literackich i projektem – bezpieczne warunki do rozwoju inteligencji najmłodszych uczniów, dzieliliśmy się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce – Szkoła dobrych praktyk.  

Dorobek naszej szkoły jest naprawdę bogaty. Jest to dla nas duma, ale także zobowiązanie do dalszego twórczego działania i pracy, nie tylko z uczniem zdolnym.

Nauczyciela bowiem, mierzy się sukcesami jego uczniów, także i tych przeciętnych, słabszych i mających kłopoty ze zdrowiem. Każdy choćby najmniejszy postęp tych uczniów – jest sukcesem nauczycieli.

Myślę, że dzisiejsza „Trójka” doskonale łączy dorobek przeszłości z nowoczesnością, w której ciągle pielęgnowane są wartości i tradycje szkoły.

Rozwój szkoły oraz jej osiągnięcia to wynik ofiarnej pracy całego zespołu ludzi, którzy tej placówce poświęcili często większość swojego zawodowego życia. Chlubą naszej szkoły są przede wszystkim ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi. W naszej szkole jest też szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się tu stworzyć przez całe lata. W tym miejscu nie sposób zapomnieć o tych, którzy tworzyli ten klimat i zapisywali się w historii szkoły złotymi zgłoskami.

W tym miejscu, pani Dyrektor, skierowała szczególne podziękowania  do byłych dyrektorów tej placówki: Czesława Podgórskiego, Mariana Cisło i wicedyrektorów Stanisławy Szeląg i Grażyny Lewczuk.

Szanowni Państwo – historia zatoczyła koło, ale historia to nie tylko wczoraj, dzieje się dziś, toczyć się będzie jutro i dla następnych pokoleń. „Młodość, to jest pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełniać pracą, prawdą i miłością” jak głosił wielki Polak, niezapomniany Jan Paweł II, a świat w którym żyjemy i wychowujemy młode pokolenia potrzebuje tych fundamentalnych wartości.”

Uzupełnieniem tych informacji była prezentacja multimedialna poświęcona historii i życiu szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali przygotowaną pod kierunkiem nauczycielek – Anety Franke, Małgorzaty Koniec i Justyny Marcych część artystyczną. Program ten, bardzo żywy i wartki, był okazją do wspomnień, ale też do przypomnienia tego, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości i nawiązuje przyjaźnie.

Po występie pani Dyrektor przekazała gratulacje uczniom za wspaniały montaż słowno – muzyczny, a paniom, przygotowującym dzieci, za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tej części artystycznej.

Następnie zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły, obejrzenia okolicznościowych wystaw, Szkolnej Izby Pamięci Narodowej  i poczęstunku. Zwiedzając szkołę można było obejrzeć przygotowane ekspozycje, gazetki, dyplomy, puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach, prezentację i wystawę prac plastycznych. Przygotowane wystawy pokazały pracę i osiągnięcia szkoły i uczniów w różnych dziedzinach jej działalności. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki  szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do kroniki, odnajdywanie wizerunku wychowawcy i siebie.

W czasie uroczystości jubileuszowych każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe gadżety: znaczek okolicznościowy, folder szkoły i wydaną publikację o osiągnięciach uczniów i  działalności szkoły.

Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek. W kameralnej atmosferze wspominali  miniony czas i prowadzili  towarzyskie rozmowy.

Jubileuszowe spotkanie miało charakter niepowtarzalnej uroczystości. Było to niezwykłe wydarzenie w życiu Szkoły, które na długo  pozostanie w naszych wspomnieniach.

 

Pani Dyrektor w imieniu dyrekcji i całego Grona Pedagogicznego złożyła serdeczne podziękowania:

– Burmistrzowi Miasta i Radzie Miasta, za zrozumienie, akceptację i wspieranie działań szkoły oraz za udzielane wsparcie finansowe,

– Naczelnikowi oraz całemu Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu za współpracę w dziedzinie edukacji i wychowania oraz wspieranie działań podejmowanych przez naszą szkołę,

– ks. Prałatowi Kazimierzowi Gawlikowi za wieloletnią bardzo dobrą współpracę oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

– ks. Prałatowi Andrzejowi Puzonowi za wiele lat współpracy i wspieranie uczniów oraz wspólną działalność w ramach Szkolnego Koła Caritas,

– ks. Proboszczowi Wiesławowi Oleszkowi gorące podziękowania za dar modlitwy i błogosławieństwo, w tym dla nas tak uroczystym dniu oraz za dobrze rozpoczętą  współpracę,

– dyrektorom szkół, placówek oświatowych i sportowych w Hrubieszowie za wieloletnią współpracę w dziedzinie edukacji i wychowania. Szczególnie w tym miejscu pani Annie Świstowskiej – dyrektorowi Gimnazjum  nr 3 oraz nauczycielom tej szkoły za wieloletnią dobrą współpracę,

– służbom mundurowym za wieloletnią współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz wspomaganie szkoły w jej działaniach wychowawczych w tym zakresie,

– kierownictwu wszystkich zakładów pracy za współpracę, zrozumienie i pomoc przy realizacji wielu zadań,

– wszystkim obecnym i byłym nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom za olbrzymi codzienny wkład pracy, na który składa się końcowy efekt w postaci odnoszonych sukcesów w różnych dziedzinach pracy szkoły,

– obecnej Radzie i poprzednim Radom Rodziców za pomoc i wsparcie udzielane nauczycielom w trudnym procesie wychowania w celu kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz wszelką pracę społeczną dla dobra społeczności szkolnej podejmowaną na przestrzeni funkcjonowania szkoły.

 

Podziękowała również za wsparcie finansowe i pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości:

– Burmistrzowi Miasta Panu Tadeuszowi Garajowi i Radzie Miasta

– Firmie Fotograficznej w Warszawie „MAWI”

– Pani Marcie Gidzińskiej – Hurtownia Sprzedaży Cytrusów, Owoców i Warzyw w Hrubieszowie

– Panu Pawłowi Żaroffe – Market Kaufland

– Panu Stanisławowi Kurantowiczowi – Masarnia z Ubojnią w Hrubieszowie

– Panu Mirosławowi Szumigajowi – Centrum Drobiarsko-Mięsne w Zamościu

– GHL Dystrybutor Lodów i Mrożonek w Lublinie

– Unilever Foodsolutions – KNORR w Warszawie

– Pani Annie Świstowskiej – dyrektorowi Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie

– Paniom: Annie Wiśniewskiej, Annie Gałce, Urszuli Sitarz i Justynie Chwedczuk – nauczycielkom Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie

– Panu Grzegorzowi Szelągowi – Restauracja Staropolska

– Izabeli Jagiełło – Kwiaciarnia „Niezapominajka”

– Media Expert w Hrubieszowie.