Już wkrótce – Cyfrowy Urząd Miasta Hrubieszowa

Rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla mieszkańców m.in. poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Gminie Miejskiej Hrubieszów, co przyczyni się do: 

Reklamy

 wspomagania procesów w urzędzie, scentralizowania rejestru zawierającego wszystkie dokumenty z możliwością przeglądu wykonanych czynności, 

 uporządkowania procesów obsługi interesanta,

 automatyzacji części czynności wykonywanych przez pracowników, 

 pozytywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie liczby dokumentów w formie papierowej,

 możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną bez konieczności dostarczania dokumentu w postaci papierowej.

 

Zintegrowana platforma wymiany danych będzie umożliwiała mieszkańcom korzystanie m.in. z następujących e-usług:

 Elektroniczna Obsługa Rady,

 GIS (Geographic Information System),

 System E-wodomierz,

 System Usprawniania Zarządzaniem Obsługi Petentów,

 Usługa e-powiadamiania – moduł komunikacyjny w obszarze miasta ,

 E-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 E-płatność – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 E-płatność – opłata za fakturę z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków,

 E-odczyt – wprowadzenie odczytu wodomierza i dostarczanie faktur z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków,

 E-usługa – Zgłoszenie awarii latarni ulicznej,

 E-płatność – podatek rolny osób fizycznych i prawnych,

 E-płatność – podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,

 E-płatność – podatek leśny osób fizycznych i prawnych,

 E-płatność – podatek od środków transportu,

 E-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,

 E-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku,

 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy,

 Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,

 Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 Wniosek o zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków,

 Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy,

 Zgłoszenie wniosków do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 Zgłoszenie uwag do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Wartość całkowita projektu: 2 580 306,00 zł.

Dofinansowanie: 2 116 976,00 zł.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

źródło: UM Hrubieszów