Kalendarium Szkoły Odzieżowej w Hrubieszowie – cześć II

Hrubieszów Przez 76 lat w Hrubieszowie istniała szkoła ze zdecydowaną przewagą dziewcząt, której już pod własną nazwą nie ma. Potocznie mówiono – krawiecka, igiełki, odzieżowa itp. Uczniowie tej szkoły oprócz nauki, wykonywali wiele prac na rzecz miasta, okolic i otoczenia. M. in. historia szkoły zawarta jest w kronikach szkolnych, które dokładnie przejrzałem i wynotowałem, co prezentuję poniżej w części drugiej.

Reklamy

***

Cześć II – Lata 1959 – 1970

Rok szkolny 1959/1960

1959 – kol. Krystyna Kwaśniewska ukończyła kurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole”. Od tego też czasu w czasie lekcji zawodu prowadzono śródlekcyjne ćwiczenia gimnastyczne

Rok szkolny 1960/1961

1960 – w r. szk. 1960/61 szkoła zgłosiła udział we współzawodnictwie pracy szkół zawodowych woj. Lubelskiego. Tematem współzawodnictwa była produkcja bez braków i frekwencja w szkole. Za dobre osiągnięcia w tym współzawodnictwie, Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego i Wojewódzki Zarząd ZMS przyznały szkole dyplom – uznania

1960 – pod koniec roku wszyscy nauczyciele zawodu i przedmiotów zawodowych zdawali egzamin z zakresu b.h.p przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Kuratorium. Do końca roku 1961 ten egzamin zadawali również dyrektorzy szkół zawodowych.

1961 – Na I Posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono sposób włączenia się szkoły do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i realizacji hasła „ Tysiąc szkół na Tysiąclecie” . Powstało szkolne koło „Budowy Szkół” , młodzież zobowiązała się do udziału w zbiórkach funduszu na ten cel (makulatura, butelki, żelazne odpadki itp.)

1961 – Organizacje szkolne przygotowują gazetki ścienne, wieczornice z aktualnymi programami ilustrującymi różnego rodzaju rocznice historyczne i kulturalne.

1961 – Szkoła włącza się również do akcji zalesienia kraju, realizując hasło „Milion drzew na tysiąclecie”. Na ten cel młodzież poświęciła paręset godzin

1961 – W czerwcu uczennice kończące kl. III składały egzamin czeladniczy. Były to ostatnie egzaminy, ponieważ je zlikwidowano

1961 – Na zakończenie r. szk. również zorganizowano wystawę prac uczniowskich i czeladniczych

Rok szkolny 1961/1962

1961 – w r. szk. przy szkole powstaje Zasadnicza Szkoła Handlowa dla sprzedawców. Uczniów do tej szkoły kieruje PZGS, MHD i PSS zawierając z nimi umowę o pracę. Na podstawie egzaminów do kl. I przyjęto 44 ucz. Przyjęto również 2 nauczycielki o odpowiednich specjalnościach w niepełnym wymiarze godzin. Zakłady pracy pomagały przy zdobywaniu pomocy naukowych do tych specjalności np. próbki towarów wszelkiego rodzaju, materiały do ćwiczeń.

1961 – 10 IX w Spartakiadzie 1000 – lecia wzięła udział szkolna drużyna sanitarna, która uzyskała 2 miejsce, srebrny krzyż zasługi i dyplom

1961 – Staraniem opiekuna szkolnej organizacji ZMS zorganizowany został na terenie szkoły „Terenowy Ochotniczy Hufiec Pracy”. Zawarto umowę o pracę z Miejską Radą Narodową.

1961 – Na uroczystości urządzonej przez Wojewódzki Zarząd ZMS i KOS Lublin wyróżniony został opiekun i organizator hufca dyplomem uznania a trzy delegatki otrzymały upominki rzeczowe

1962 – w okresie jesienno – zimowym były organizowane kursy przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców: jeden kroju i szycia, drugi gotowania i pieczenia. Oba kursy prowadziły nauczycielki ze szkoły

Rok szkolny 1962/1963

1962 – 56 uczennic brało udział w wycieczce zorganizowanej przez Szkolne Koło Budowy Stolicy i Kraju w miesiącu wrześniu.

Uczestniczki wycieczki zdały sprawozdanie na zebraniu ogólnoszkolnym zachęcając do oszczędności na wycieczki szkolne.

1962 – Stale realizowano uroczystości i prace związane z 1000 – leciem państwa polskiego. Zorganizowana została pracownia dla nauki organizacji i techniki handlu dzięki pomocy PZGS i MHD. Gromadzono również pomoce naukowe zwłaszcza do nauki towaroznawstwa, oth, technologii

1962 – Szkoła w dalszym ciągu uczestniczy w pracach społecznych. Przy zalesianiu młodzież przepracowała ok. 300 godzin, przy zbiórce chmielu i żołędzi ok. 350. Około 150 roboczogodzin poświęcono ma porządkowanie parku miejskiego i skwerku przy Placu Wolności.

1962 – 22 XI z okazji „Dnia Nauczyciela” wyróżniona została dyr. szk. p. Helena Szypulska, która otrzymała Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Dekoracja odbyła się na akademii w Lublinie.

Rok szkolny 1963/1964

1963 – We wrześniu przy szkole zostaje otwarta Zasadnicza Szkoła Ogólnozawodowa dla Pracujących. Do klasy I bez egzaminów wstępnych zgłosiła się młodzież żeńska i męska z całego powiatu po ukończeniu siedmioklasowej szkoły podstawowej z różnych zakładów pracy: państwowych, spółdzielczych i prywatnych. Nauka odbywała się w 3 dniach tygodnia (18 g.), w drugich trzech dniach uczniowie chodzili na praktyczną naukę zawodu do swoich zakładów pracy. Powstała również klasa dziewiarska.

1963 – Na początku roku szkolnego zorganizowany został zespół instrumentalny (mandoliny, gitary, akordeony). Zespół prowadził kol. Jan Korczak. Część instrumentów zakupiła szkoła jak i Komitet Rodzicielski.

1963 – Szkoła liczyła 8 klas z około 270 młodzieży, nauka odbywała się częściowo na 2 zmiany

1964 – Przystąpiono do konkursu o najczyściejszą szkołę w powiecie, zajmując 2 miejsce.

1964 – Chór szkolny pod kier. J. Korczaka wziął udział w przeglądzie zespołów instrumentalno – wokalnych uzyskując dyplom uznania

1964 – 2 II zmarła zasłużona nauczycielka pracująca w szkole od 1928 r. kol. Wanda Jopek

1964 – Szkolne drużyny sanitarne uzyskują 8 VI w eliminacjach powiatowych drużyna starsza (2 kl.) 2 miejsce, natomiast 16 VI drużyna młodsza (1 kl.) 3 miejsce

1964 – Ze szkoły wychodzą pierwsi absolwenci szkoły handlowej. Zgodnie z zawartymi umowami z zakładami otrzymują w nich pracę. Były to na ogół sklepy Gminnych Spółdzielni w powiecie, bądź też w mieście w sklepach MHD i PSS

Rok szkolny 1964/1965

1964 – W szkole działa kierunek szkolenia – dziewiarstwo. Powstaje warsztat dziewiarski – szycie konfekcji dziewiarskiej. Maszyny otrzymano ze szkoły dziewiarskiej z Biłgoraja.

1964 – Szkoła, zatem posiadała 4 kierunki: odzieżowy, dziewiarski, handlowy i ogólnozawodowy dla pracujących, w sumie klas 9 z ponad 300 młodzieży

1965 – Na wiosnę w szkole odbyła się konferencja nauczycieli zawodu odzieżowego i dziewiarskiego oraz przedmiotów zawodowych zaplanowana przez Okręgowy Ośrodek Metodyczny Okręgu Lubelskiego. Towarzyszyła jej wystawa prac i pomocy naukowych, trzej nauczyciele ze szkoły przeprowadzili lekcje pokazowe.

1965 – Rozpoczęto starania u miejscowych władz w celu poszerzenia powierzchni szkoły, takim rozwiązaniem byłoby uzyskanie lokalu zajmowanego przez Pogotowie Ratunkowe w części parteru gmachu szkolnego

1965 – W realizacji programu obchodów 1000 – lecia i 20 – lecia PRL odbywały się zaplanowane uroczystości i akademie. Młodzież dalej pracuje społecznie przy sadzeniu drzew, zbieraniu chmielu i żołędzi, porządkowaniu skwerku, parku, sadzeniu i pielęgnowaniu kwiatów oraz krzewów

1965 – Wreszcie przystąpiono do generalnego remontu szkoły. Na dzień 1 Maja wykonany został remont ewelacji, w czasie ferii letnich przebudowano sale lekcyjne, odnowiono wszystkie pomieszczenia. Dokonano uporządkowania podwórza szkolnego, które zostało wybrukowane i ogrodzone

1965 – Przy w/w remoncie szkoły oddał duże zasługi kol. Zygmunt Paczała, kierownik warsztatów szkolnych, który nie żałując wakacji dopingował robotników przy remoncie i tylko dzięki niemu najważniejsze prace zostały na rozpoczęcie roku ukończone

Rok szkolny 1965/1966

1965 – Pięknie przygotowany dziedziniec szkolny pozwolił rozpocząć rok szkolny na wolnym powietrzu. Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, dotychczasowa długoletnia dyrektorka p. Helena Szypulska przekazała ster władzy p. Marii Nemetti – nauczycielce liceum ogólnokształcącego w Hrubieszowie

1965 – Z inicjatywy nowej p. dyrektor bezużyteczne piwnice zamieniają się w przytulną świetlicę, szatnię, magazyn sportowy, kuchnię. W szkole pełny remont, nad którym czuwa jak zwykle kol. Z. Paczała

1965 – Szkoła w dalszym ciągu podejmuje i wykonuje wiele cennych zobowiązań na Tysiąclecie naszej Ojczyzny. Nasze miasto dzięki pracy młodzieży staje się bardziej czyste i piękniejsze.

1965 – Rozśpiewane samochody woziły młodzież do robót polowych w PGR – ach do Wiśniowa i Werbkowic

1965 – Za zarobione parę groszy m.in. za chmiel młodzież jedzie na wycieczkę szlakiem Żeromskiego do Nałęczowa, Kazimierza, Puław i Lublina. Organizatorem wycieczki było Koło Polonistyczne a młodzieżą opiekowali się: kol. Anna Boniewska i Czesław Rojek

1965 – 20 XI „Dzień Nauczyciela”, były skromne nagrody pieniężne i podpis kuratora na karteczce

1965 – Listopad z gazetek ściennych patrzy na wszystkich „mądrymi” oczyma „wielki” Lenin. Sylwetki żołnierzy szturmujących Pałac Zimowy i krążownik „Aurora”. W końcu akademia dla uczczenia 48 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Na akademii wiersze i pieśni rewolucyjne, tańce w ludowych strojach i powaga referatu.

1966 – Rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Były wspomnienia o spalonej i umęczonej Warszawie. Aktywistki ZMS wchodziły do klas i przypominały, że to właśnie 17 I upływa 23 lata od wyzwolenia najdroższego i najbliższego sercu każdego Polaka bohatera miasta

1966 – Dzień Kobiet – były kwiaty, kawa i … fraszki. Każda z koleżanek otrzymała w kopercie „złośliwy” wierszyk od … panów, po paru dniach nastąpił rewanż i panowie musieli siedzieć cicho

1966 – apele: 22 IV urodziny Włodzimierza Lenina, natomiast 28 IV rocznica śmierci Karola Świerczewskiego.

1966 – 1 Maja młodzież zaprezentowała marsz przed trybuną w nowych strojach., chłopcy z klas ogólnozawodowych czyszczą do połysku cały mur budynku szkolnego. Myto okna i froterowano podłogi.

1966 – Dni Oświaty, Książki i Prasy a z nim lawina imprez, uroczystości i zabaw. Inicjatorem wystąpień młodzieży jest Zespół Humanistyczny kierowany przez kol. Helenę Szypulską

1966 – 3 maja uczestnictwo w apelu z okazji 175 rocznicy Konstytucji 3 Maja

1966 – 5 V apel z okazji 120 urodzin Henryka Sienkiewicza

1966 – 9 V apel z okazji zwycięstwa nad hitleryzmem

1966 – 12 V Sesja naukowa przygotowana przez uczennice a poświęcona „Walce o sprawiedliwość społeczną w literaturze polskiej”

1966 – Podsumowano wyniki Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na szczeblu szkolnym i powiatowym

1966 – Klasa III Ogólnozawodowa zorganizowała uroczyste pożegnanie szkoły z kawą, kwiatami, ciastkami

1966 – Pożegnano na zawsze cenioną i lubianą przez młodzież nauczycielkę p. Hannę Boniewską

1966 – Wyróżniające się uczennice w nauce i pracy społecznej wzięły udział w lipcu w obozie wędrownym. Grupa dwudziestoosobowa pod opieką nauczycieli Włodzimierza Piątkowskiego i Czesława Rojka przewędrowała po Bieszczadach. Z tej okazji została wydana okolicznościowa gazetka ze zdjęciami.

Rok szkolny 1966/1967

1966 – W sierpniu odbyła się tradycyjna konferencja dotycząca nowego roku szkolnego z tematami: zadania, obowiązki, praca, odpowiedzialność, dyscyplina, wizytacje, hospitacje, zarządzenia, okólniki, szkolenia itp.

1966 – Zakończenie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego a rozpoczęcie uroczystości 50 – lecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

1966 – Tragiczna sytuacja z pomieszczeniami, 12 klas, a razem z grupami 15 oddziałów, które należało pomieścić w 4 salkach lekcyjnych. Nauka odbywała się na 3 zmiany. Ale dzięki Komitetowi Powiatowemu PZPR oraz Prezydium PRN w Hrubieszowie szkoła otrzymała do swojej dyspozycji lokal po pogotowiu. Powstała m.in. pracownia technologiczna, sala rysunkowa, klasy lekcyjne oraz sale warsztatowe

1966 – Szkoła uzyskała dokument o trwałym użytkowaniu budynku.

1966 – We wrześniu Zespół Humanistyczny podczas poranków i wieczorków ukazywał piękno Warszawy np. „Słowo o Warszawie”, Warszawa Prusa” . Natomiast w grudniu odbyła się wycieczka uczniów pod okiem W. Piątkowskiego, Cz. Rojka, Heleny Sauer i Jadwigi Glińskiej

1966 – Organizatorem życia kulturalnego uczniów staje się co raz bardziej ZMS liczący 170 członków.

1966 – Apel z okazji 49 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1966 – Uaktywniło się harcerstwo po wykonaniu na wysokim poziomie zadań decyzją Władz Hufca przyznano drużynie miano sztandarowej

1966 – powstała spółdzielnia uczniowska pod opieką kol. Lemańskiej, która zmonopolizowała handel na terenie szkoły

1966 – Pracami porządkowymi kierował Samorząd Szkolny, którego przewodniczącą przez 2 ostatnie lata była Krystyna Jaśkowiec z klasy 3 dziewiarskiej. Wprowadzono stałe dyżury w szatniach

1967 – Odbyło się wiele okazji do tańca w serii zabaw karnawałowych przy dobrej orkiestrze w dużej Sali w Szkole Mechanizacji Rolnictwa. Mamy przygotowywały gorące kolacje i ciastka na deser

1967 – 7 III Dzień Kobiet zorganizowany przez kolegów – nauczycieli. Była kolorowa plansza z całym gronem i odbitki wręczane na „wieczną pamiątkę”

1967 – Odbyła się również zabawa harcerska w swojej szkole, Spółdzielni Uczniowskiej i na Dzień Dziecka znowu u „mechaników”.

1967 – Obchody Dni Oświaty Książki i Prasy, m.in. udział w juwenaliach hrubieszowskich i żakinadzie. Podobała się przede wszystkim grupa ze szkoły w strojach historycznych z różnych epok. Była zabawa na wolnym powietrzu

1967 – Zmarł nauczyciel tej szkoły i zasłużony działacz pedagogiczny p. Bolesław Jabłoński

1967 – W maju wycieczka pociągiem uczniów – Kraków, Nowa Huta i Wieliczka. Opiekunowie j/w.

1967 – 23 VI na stadionie sportowym w Hrubieszowie uroczystości wręczenia sztandaru Drużynie ZHP im. Hanki Sawickiej ufundowany przez Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni w Hrubieszowie. Za sztandar wręczony przez prezesa PZGS p. Zdzisława Czerkasa podziękowała harcerka Janina Kędziora. Następnie w szkole odbył się montaż słowno – muzyczny, na zakończenie skromne przyjęcie przygotowane również przez drużynę. Przyszły również depesze gratulacyjne od wizytator Anny Tyszkiewicz oraz z Komendy Hufca ZHP z Warszawy p. Ireny Repetowicz

1967 – Odbyła się wizyta Kuratora dr Edwarda Zacharkiewicza i sekretarza propagandy KW PZPR oraz Inspektora Szkolnego w Hr. ob. Kazimierza Królikowskiego

1967 – W wakacje odbył się obóz wędrowny przepięknymi szlakami Beskidu Wysokiego i Tatr pod kier. W. Piątkowskiego i Cz. Rojka.

Rok szkolny 1967/1968

1967 – r. szk. rozpoczął się 4 września, ale grono nauczycielskie wcześniej spotkało się na konferencji pedagogicznej w szkole i w ośrodkach metodycznych w Lublinie. Rozpoczynał się pierwszy rok szkoły zreformowanej. Niektóre kierunki szkolnictwa zawodowego np. handlowy i wielozawodowy przeszły z trzyletniego na cykl dwuletniego nauczania. Do klasy I przyszła po raz pierwszy młodzież po 8 klasach szkoły podstawowej

1967 – W dalszym ciągu jest 12 klas, pracę w szkole rozpoczęły 2 nowe nauczycielki: Lucyna Danilczuk – język rosyjski i Krystyna Kuras – wf. Długoletnia sekretarka szkoły p. Zofia Komuda odeszła na emeryturę

1967 – Wychowawcy sprawdzali stancje uczniowskie, zorganizował się Samorząd Uczniowski, ZMS i inne organizacje

1967 – Udział w uroczystym koncercie z okazji Dnia Wojska Polskiego został dla młodzieży szkolnej zorganizowany przez tutejszą Jednostkę Wojskową, ale uczennice zrewanżowały się wierszem oraz chórem szkolnym. Młodzież zwiedziła koszary i oglądała pamiątki z walk Pułku Bydgoskiego stacjonującego w Hrubieszowie

1967 – Rodzice wybierają spośród siebie Komitet Rodzicielski. Przewodniczącym zostaje ponownie p. Grzegorz Ciesielczuk

1967 – Dyrekcja organizuje pogadankę dla rodziców dr Reginy Boczkowskiej pt. „Problemy wychowawcze młodzieży w okresie dojrzewania”

1967 – W dniach od 17 do 20 X ustawowe wizytacje p. Anny Tyszkiewicz wizytator K.O.S w Lublinie. Ocena pozytywna

1967 – Została zorganizowana akademia ku czci 50 – rocznicy Wielkiego Października przez POP z udziałem uczniów

1967 – Samorząd Szkolny ocenił gazetki pt. „Pamięci Października 1917 r.”. Zdobywcą 1 miejsca zostaje klasa I handlowa, druga III handlowa

1967 – W listopadzie, który jest miesiącem filmu radzieckiego młodzież obejrzała tytuły: „Matka”, „Maja Plisiecka” i inne, następnie toczono dyskusje nad ideową treścią filmów.

1967 – Dużym przeżyciem dla młodzieży było oglądanie sztuki J. Słowackiego „Mazepa” w wykonaniu aktorów z teatru im. J. Osterwy w Lublinie

1967 – Kulminacyjnym punktem obchodów 50 – lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej była sesja naukowa zorganizowana przez ZMS szkolny wspólnie z uczniami ZSMR

1967 – W listopadzie tradycyjne obchody „Dzień Karty Nauczyciela”

1967 – 19 XI odbyła się wywiadówka

1967 – Grudzień rozpoczęła młodzież ZMS zabawą taneczną połączoną ze zgaduj – zgadulą pt. „Co wiem o Kraju Rad”

1968 – 18 I uroczyste przypomnienie wyzwolenia Warszawy. Zetemesowcy odwiedzają wszystkie klasy i wygłaszają krótki referat o wyzwolonej Warszawie

1968 – w lutym odbyła się konferencja pedagogiczna i 4 II spotkanie z rodzicami

1968 – 10 II maskarada pod hasłem „Zabawa jakiej nie było” organizowana przez szkolne koło ZMS. Były pomysłowe kostiumy i maseczki

1968 – Odbyła się tradycyjna studniówka klas trzecich. Dziewczęta i chłopcy z ZSMR bawili się świetnie długo po północy

1968 – 8 Marca Święto Kobiet, było dużo kwiatów, skromne przyjęcie i „złośliwe” prezenty

1968 – Została zakończona Olimpiada Wiadomości o Polsce i Świecie Współczesnym poświęcona zagadnieniom obronności państwa

1968 – 23 III odbyło się spotkanie z autorem powieści „Nie dali ziemi skąd ich ród” Jerzym Markiewiczem, a 30 III wysłuchano prelekcji pisarza B. Madeja

1968 – 25 IV podczas ostatniego spotkania z rodzicami omówiono możliwości dalszej nauki wyróżniających się uczniów w innych szkołach

1968 – 27 IV odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Pracy

1968 – 30 IV młodzież przemaszerowała przez miasto w uroczystym capstrzyku i wzięła udział w wiecu

1968 – 1 V szkoła barwnie uczestniczy w pochodzie, niestety deszczowym

1968 – Maj miesiącem imprez kulturalnych, ukazują się gazetki ścienne, zorganizowano wystawy i zgaduj – zgadulę z nagrodami książkowymi

1968 – W czerwcu Dni Hrubieszowa i Juwenalia. Przez miasto idą przebierańcy w tym uczennice ze szkoły

1968 – 6 VI uroczysty koncert z okazji 25 – rocznicy powstania Wojska Polskiego

1968 – młodzież szkolna dalej pracowała społecznie, sadząc drzewka, pielęgnuje zieleńce, oczyszcza park

1968 – 22 VI w sobotę – zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 1968/1969

1968 – w r. szk. 1968/69 szkoła liczyła 13 klas (3 odzieżowe, 2 dziewiarskie, 3 handlowe, 5 wielozawodowych dla młodzieży pracującej). Szkoła była w stałym kontakcie z Zarządem Cechów i zakładami pracy.

1968 – W szkole pracowało 24 nauczycieli w tym 18 pełnozatrudnionych, 2 emerytów na pół etatu oraz 4 dochodzących.

1968 – Szkoła zajmowała dwupiętrowy budynek. Na parterze były warsztaty dziewiarskie i odzieżowe, krajalnia, biuro technologiczne, przymierzalnia i biuro warsztatowe. Na I i II piętrze mieściło się 5 sal lekcyjnych, 3 pracownie (oth, rysunek zawodowy i technologiczny) biblioteka i magazyn. W piwnicy była kuchnia, świetlica oraz szatnie. W salach lekcyjnych wymieniono sprzęty przestarzałe na nowoczesne. Dużo pomocy naukowych wykonała młodzież pod okiem nauczycieli.

1968 – We wrześniu młodzież jeździła na wycieczkę do Warszawy

1968 – Istniały 3 komisje nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i wychowawców klasowych, które udanie pracowały według planów

1968 – Szkoła była wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy

1969 – Dyrektorka szkoły odbyła 107 hospitacji. Nauczyciele wykorzystywali pomoce naukowe i środki audiowizualne. Wyświetlano na zajęciach poza lekcjach filmy fabularne.

1969 – Na 504 uczniów 21 nie otrzymało promocji do następnej klasy. Było aż 30 egzaminów poprawkowych

1969 – Absolwenci Zasadniczej Szkoły Handlowej i Wielozawodowej byli zatrudnieni, w 100% kiedy ukończyli 18 lat a Spółdzielnia Inwalidów, która prowadziła Zakład Krawiecki zgłosiła zapotrzebowanie na wszystkie absolwentki szkoły.

1969 – Nad wychowaniem młodzieży pracowała przede wszystkim Rada Pedagogiczna. Na każdym posiedzeniu RP analizowano osiągnięcia i niepowodzenia wychowawcze. Wychowawcy klas utrzymywali stały kontakt z rodzicami. Nauczyciele zapoznawali się z artykułami z takich czasopism jak „Szkoła Zawodowa” i „Wychowanie”. Dużą pomocą w pracy wychowawczej były organizacje młodzieżowe. Samorząd Szkolny skupiał całą młodzież, która czuła się gospodarzem szkoły, organizował dyżury na korytarzach, szatniach, na boisku i w świetlicy. Podejmował cenne zobowiązania z okazji ważnych wydarzeń.

1969 – ZMS liczył 130 członków, był m.in. współorganizatorem X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym poświęcony osiągnięciom 25 – lecia PRL. Przygotował sesję popularno – naukową na temat „Dorobek gospodarczy i kulturalny PRL w 25 – leciu”.

1969 – Młodzież uczestniczyła w obozie wędrownym w Góry Świętokrzyskie, którego kierowniczką była kol. J. Glińska a opiekunką Krystyna Kuras

1969 – Drużyna ZHP wyróżniała się opieką nad miejscami straceń oraz akcją „Niewidzialna ręka”, m.in. otoczono opieką niewidomą staruszkę.

1969 – Szkolne Koło PCK przygotowało 2 drużyny sanitarne, które w eliminacjach powiatowych uzyskały oceny bardzo dobre. Koło otrzymało aparat radiowy za całokształt pracy.

1969 – Bardzo dobrze pracowała Spółdzielnia Uczniowska i SKO

1969 – Zajęcia pozalekcyjne obejmowały 3 zespoły: recytatorsko – teatralne, wokalne i muzyczne. Zespoły podczas występów i prób ze sobą współpracowały. Występowały w szkole, mieście i w powiecie. Uczennice wzięły udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim uzyskując nagrody i wyróżnienia.

1969 – Zespół teatralny reprezentował powiat hrubieszowski na Festiwalu Powiatów w Lublinie. Wystawił „Raport z Monachium” – Brychta

1969 – W okresie 1 IX 1968 do 1 IV 1969 r. prowadzono dożywianie młodzieży.

1969 – W karnawale odbyły się zabawy dla wszystkich klas. Były też zabawy połączone z programem artystycznym przygotowanym przez organizacje młodzieżowe.

1969 – W czerwcu młodzież jeździła na wycieczkę do Krakowa, Ojcowa, Wieliczki oraz do Lublina, Puław, Kazimierza i Nałęczowa.

1969 – Klasy dziewiarskie zwiedziły Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” i „Bitra” w Biłgoraju, klasy handlowe Cukrownię w Werbkowicach, Zakłady Przemysłu Owocowo – Warzywnego w Nieledwi oraz Cementownię w Chełmie.

1969 – Komitet Rodzicielski pomagał w organizowaniu zabaw i wycieczek, uczestniczył w imprezach. Dyżurował przy dożywianiu i w świetlicy. Czuwali nad zachowaniem się młodzieży na ulicach i w miejscach publicznych, pomagali wychowawcom w zwiedzaniu stancji i badaniu warunków domowych uczniów, służył pomocą finansową.

1969 – Komitet Opiekuńczy (PZGS) udostępnił bezpłatnie szkole środki transportu mebli i pomocy naukowych z „Czasu” z Lublina oraz 4000 zł na zakup pomocy naukowych. W rewanżu młodzież występowała w PZGS z programem artystycznym z okazji rocznic państwowych

1969 – W kronice można wyczytać o trudnościach w tym okresie: brak sali gimnastycznej i boiska sportowego, brak kącika dla organizacji młodzieżowych, przestarzałe wymagające ciągłej konserwacji maszyny dziewiarskie

Rok szkolny 1969/1970

1969 – 2 IX na małym boisku przed budynkiem szkoły gwar, początek roku szkolnego, ale początek w największej sali warsztatowej. Zostały odnowione wszystkie sale szkolne. Na początek, wysłuchano z radia przemówienie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Henryka Jabłońskiego. Następnie głos zabrała p. dyr. Maria Nemetti. Mały program artystyczny i każdy udał się do swojej klasy na spotkanie z wychowawcami. Radość, niestety przeplatana jest pogadanką na temat wybuchu II wojny światowej.

1969 – 12 X Dzień Wojska Polskiego. Apel w pięknie udekorowanej Sali warsztatowej z hasłem „ Niech żyje Wojsko Polskie – ostoja pokoju”. Pierwszy zabiera głos p. kapitan, były również do niego pytania i kwiaty. .Następnie montaż słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież pod kier. z-cy dyr. p. Szypulskiej. Po południu zwiedzanie koszar i sali historii naszej jednostki wojskowej, uczestnictwo w capstrzyku, apelu poległych, składanie wieńcówka grobach, które porządkowała szkolna drużyna ZHP, co jest już tradycją.

1969 – 6 IX 52 rocznica Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej, była przemowa p. dyrektor i przewodniczącej ZMS, bogaty program artystyczny zaprezentował zespół pod kier. p. E. Marca.

1969 – Akademię w 400. rocznicę śmierci Mikołaja Reja przygotował aktyw biblioteczny pod kier. p. Szypulskiej. W związku z tym, że świetlica była bardzo mała akademia była powtarzana trzy razy. Podziwiano chłopców we fragmencie „Krótkiej rozprawy między panem, wójtem i plebanem”.

1969 – 22 XI Dzień Nauczyciela, uroczystością zajął się Samorząd Uczniowski, który pod kier. p. Szypulskiej przygotował część artystyczną i laurki. Było też 100 lat i kwiaty.

1970 – 17 I Akademię z okazji 25 rocznicy Wyzwolenia Warszawy przygotowała klasa p. Zuzanny Kozielewicz, pod kier. p. Szypulskiej. Występ powtarzano 4 razy.

1970 – 8 III Międzynarodowy Dzień Kobiet. Program akademii był wesoły, pełen humoru, mówiący o kobietach, o ich miłości, o sprawach poważnych i obowiązkach, z którymi związana jest kobieta. W akademii wzięło udział 13 osób w tym 8 dziewcząt , oczywiście były kwiaty i zaśpiewane 100 lat. Akademię i przygotowania opisała Barbara Cyrulik.

1970 – 22 IV odbyła się sesja popularno – naukowa poświęcona 100 rocznicy urodzin W. I. Lenina, którą przygotowały uczennice z kl. 3 o pod kier. nauczycielkipPt. „Wiadomości o Polsce i Świecie Współczesnym”. Na sesji byli obecni zaproszeni goście. Sesję prowadziła przewodnicząca zarządu szkolnego. Były referaty, montaż słowno – muzyczny i dyskusja.

1970 – Dzień Oświaty, Książki i Prasy, z tej okazji w szkole była przeprowadzona przez klasę 2 h audycja – poranek, poświęcona poecie Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, każda klasa wykonała gazetki ścienne, mówiące o różnych autorach, o prasie i czytelnictwie w Polsce. Następnie aktyw biblioteczny z kl. 3 o przygotował poranek poświęcony Polskiemu Oświeceniu, które przyczyniło się do rozwoju szkół. Na tym poranku przewodnicząca aktywu bibliotecznego Barbara Kamieniarz ogłosiła wyniki konkursu czytelniczego, kto przeczyta najwięcej książek w ciągu roku i byli to: Jadwiga Obszańska, Barbara Nowicka, Halina Pyrek, Adam Horbaczewski.

1970 – 2 VI aż 52 uczennice i uczniów wzięło udział w wycieczce nad Polskie Wybrzeże (Grudziądz – Malbork – Gdańsk – Niwa (organy) – Wrzeszcz – Hel (statkiem „Mazowsze”) – Gdynia – Sopot (molo) – Westerplatte (złożenie kwiatów) – Stefanów (nocleg) – Warszawa – Hrubieszów) po drodze śpiewano wesołe piosenki i był koncert życzeń dla opiekunów. Reportaż z wycieczki do kroniki opracowała Jadwiga Obszańska

cdn….

***

Na podstawie kronik szkolnych, życzliwie udostępnionych przez dyrektora ZS nr 1 w Hrubieszowie p. mgr Andrzeja Szkudzińskiego oraz jego zastępcy p. mgr inż. Zbigniewa Petruczynika, który wcześniej tę samą funkcję pełnił w Zespole Szkół Odzieżowych w Hrubieszowie

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Budynek, w którym przez wiele lat miała swoją siedzibę omawiana szkoła (obecnie zwany „Brooklyn”, róg – ul. Narutowicza i ul. Partyzantów).

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009