KALENDARIUM SZPITALA HRUBIESZOWSKIEGO

1547 – 24 grudnia
Król Zygmunt August przeznaczył dziesięcinę wszelkiego ziarna i nasienia ze wsi Jarosławiec i Bohutycze na utrzymanie w połowie dla plebana,a w połowie na utrzymanie ubogich i szpitala św. Ducha.

Reklamy

1693 – 23 listopada
Król Jan III Sobieski funduje szpital przy cerkwi św. Mikołaja.

1850
Rada Gospodarcza Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego pod przewodnictwem prezesa Edmunda Grotthusa ofiarowuje plac (przestrzeń 4 morgów 285 prętów) pod budowę szpitala powiatowego.

1858 – 2 lipca
Uroczyste poświęcenie gmachu szpitala przez ówczesnego biskupa lubelskiego w asyście unickiego biskupa chełmskiego, nadanie szpitalowi patronatu św. Jadwigi Królowej – po raz pierwszy.

1883
Wydalenie ze szpitala sióstr Szarytek (5 zakonnic). Sprowadzenie prawosławnych Krzyżanek, istniejącą przy Szpitalu kaplicę św. Jadwigi wyświęcono na prawosławną „zasownię św. Aleksandra Newskiego”, którego ustanowiono również patronem szpitala.

23.IX.1923
Ponowne poświęcenie szpitala i przywrócenie patronatu św. Jadwigi Królowej – po raz drugi.

1949
Ponowne odebranie patronatu św. Jadwigi Królowej
i nadanie im. Rafała Czerwiakowskiego.

6.10.2006
Przywrócenie patronatu św. Jadwigi Królowej – po raz trzeci

HISTORIA
NOWEGO SZPITALA
POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE

Upłynęło lat czterdzieści – ostatnie cztery najkorzystniejsze – w roku 2006 nasz obecny szpital obchodzi jubileusz 40-lecia. Patronat nad uroczystościami przyjął Minister Zdrowia Pan Profesor Zbigniew Religa.

Niemal stuletni stary szpital nie spełniał potrzeb w zakresie lecznictwa rozwijającego się powiatu. W tej sytuacji zaistniała konieczność budowy nowego szpitala spełniającego potrzeby społeczności
regionu. Dzięki dużemu zaangażowaniu ówczesnych władz, środowiska medycznego i społeczeństwa powstał plan budowy szpitala.

Proces inwestycyjny trwał 6 lat i uwieńczony został uroczystym otwarciem w dniu 29 kwietnia 1966 r. Wówczas był to obiekt nowoczesny,
wyposażony w sprzęt medyczny i aparaturę, a także w odmłodzoną kadrę medyczną. Nowy szpital liczył 311 łóżek na siedmiu oddziałach.
Na terenie szpitala mieściły się także poradnie specjalistyczne.

Pierwszym dyrektorem i jednocześnie ordynatorem oddziału chirurgicznego został dr Zbigniew Szczęsny. Wkrótce jednak w wyniku ogłoszonych konkursów dyrektorem szpitala i ordynatorem oddziału chirurgicznego został dr Maciej Czarnecki. Ordynatorami pozostałych oddziałów zostali doktorzy: Janusz Rosiak, Jan Zacharczuk
i Stanisław Modrzewski.

Wśród kadry medycznej należy wymienić lekarzy: Marię Bednarską, Stanisława Słupczyńskiego, Jadwigę Zacharczuk, Kazimierę Ilnicką-Zymon, Jerzego Zymona, Wacława Starzyka, Kazimierza Czerkasa i Jerzego Wikło.

Dobra opinia szpitala, jaką kreowali pacjenci przyciągała coraz więcej młodych lekarzy. Brak kadry pielęgniarskiej skłonił władze wojewódzkie
do utworzenia w Hrubieszowie pomaturalnego studium pielęgniarskiego, które w okresie późniejszym przekształciło się w Medyczne Studium Zawodowe. Szpital stał się bazą szkoleniową.

1972 r. – służba zdrowia przeszła reorganizację. Powstały zespoły opieki zdrowotnej.

1984 r. – ukończono budowę Przychodni Rejonowej, do której przeniesiono ze szpitala poradnie specjalistyczne. Stworzyło to możliwość rozszerzenia bazy szpitalnej o dwa oddziały: neurologiczny i rehabilitacyjny z 15-oma łóżkami.

1992 r. – decyzją Urzędu Wojewódzkiego zostaje zlikwidowane Medyczne Studium Zawodowe. Zaczynają się także problemy finansowe ZOZ. Po kapitalnym remoncie na oddziale położniczo-noworodkowym
wprowadzono nowy model opieki nad położnicą
i noworodkiem. Od tej chwili matka przebywa razem z dzieckiem.

1993 r. – utworzono Pracownię Badań Psychotechnicznych.

1995 r. – wiosną powstaje Szkoła Rodzenia – ojciec może uczestniczyć przy porodzie.

1999 r. – wprowadzono powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Zespoły Opieki Zdrowotnej ulegają przekształceniu w Samodzielne Publiczne Zespoły Opieki Zdrowotnej. Powstają Kasy Chorych.
Trudna sytuacja ekonomiczna SPZOZ pogłębia się.

2000 r. – pierwsza restrukturyzacja. Z pracy odchodzi 311 pracowników.

Grudzień 2000 r. – Sejm przyjmuje ustawę o wzroście wynagrodzeń nazwaną potocznie ustawą „203”. Wzrost kosztów wynagrodzeń czyni sytuację finansową szpitala katastrofalną. Po 5-ciu miesiącach 2001 r. realizacji dodatku „203” zł ówczesna dyrekcja go wstrzymuje satysfakcjonując tylko lekarzy.

2001 r. – kolejna redukcja zatrudnienia powoduje odejście 64 pracowników.

11.04.2002 r. – stanowisko dyrektora obejmuje mgr Tadeusz Garaj z wykształcenia ekonomista. Po zapoznaniu się z sytuacją finansową
szpitala zaczął szukać właściwego rozwiązania. Decyzje zapadają szybko. Powiększony zostaje o 100% łóżek oddział rehabilitacyjny. Poszukując oszczędności pomimo wielu przeszkód likwiduje przynoszący duże straty oddział zakaźny. Powiększony zostaje o 26 łóżek oddział wewnętrzny II. Uruchomiona zostaje 2-łóżkowa sala udarowa na oddziale neurologicznym. Koniec 2002 r. notuje poprawę wyniku finansowego. Szukamy dalszych rozwiązań.

Kwiecień 2003 r. – wznowienie wypłat dodatku „203” zł.

02.04.2004 r. – otwarcie własnej apteki ogólnodostępnej – bo dlaczego nasi pacjenci mają płacić obcym drożej. Uruchomienie poprzez
zakup ambulansów ratunkowych pogotowia ratunkowego opłaciło się.

02.07.2004 r. – uroczyste otwarcie kotłowni gazowo-olejowej. Warta 2.500.000 zł. inwestycja została zrealizowana z dotacji NFOŚiGW oraz ze środków przekazanych nam dzięki przychylności Zarządu i Rady Powiatu przez Starostwo. W zdobycie środków bardzo zaangażowany jest pan Starosta Józef Kuropatwa.

10.09.2005 r. – połączenie gazociągu Polski i Ukrainy po długich staraniach władz powiatu i wójtów gmin.

22.09.2005 r. – kotłownia szpitalna rozpoczęła pracę na paliwie gazowym. Koszty wytwarzania energii cieplnej obniżone zostały o 31%. Ale na tym nie koniec. Dyrektor Tadeusz Garaj rozpoczyna starania o środki na termomodernizację, zakończone pełnym sukcesem. Dotacje z EKOFUNDUSZU i NFOŚiGW oraz pożyczka termo-modernizacyjna pozwalają zrealizować to potężne przedsięwzięcie.

10.06.2005 r. – szpital zostaje wyposażony w nową windę.

Wiosną 2005 r. – zmienia się na korzyść wygląd otoczenia szpitala. Nasadzono 213 sztuk drzew i krzewów. Środki na ten cel przekazał WFOŚiGW w Lublinie.

Lato 2005 r. – następuje poprawa infrastruktury komunikacyjnej szpitala. Oddano do użytku rondo oraz nowy chodnik długości 186 m. Pomoc finansowa napływa ze Starostwa.

Sierpień 2005 r. – modernizacja pracowni rtg w szpitalu. Instalacja aparatu RTG typu AXIOM ICONS R 100.

Wrzesień 2005 r. – oddział rehabilitacji otrzymuje nowe pomieszczenia zabiegowe doposażone w sprzęt łącznie z krioterapią punktową i hydroterapią. Zakup sprzętu w 50% sfinansował o/PFRON w Lublinie.

01.10.2005 r. – po raz pierwszy w dziejach szpitala uruchomiono Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą wybudzeń. Całość
prac i wyposażenia sfinansowano ze środków własnych szpitala.

Wiosna-lato 2006 r. – to okres realizacji największego w historii szpitala zadania inwestycyjnego – termomodernizacji, obejmującej
wszystkie obiekty szpitala i przyszpitalne. Nowa stolarka okienna i drzwiowa, docieplone ściany i stropy, nowe pokrycia dachowe oraz 179 szt. kolektorów słonecznych na dachach, a także piękne kolorowe elewacje czynią szpital wizytówką powiatu i miasta. Inwestycja w 90% sfinansowana z bezzwrotnych środków EKOFUNDUSZU i NFOŚiGW w Warszawie, powodująca kolejne wydatne oszczędności
kosztów energii cieplnej.

Lipiec 2006 r. – podwyżki wynagrodzeń dla większości załogi szpitala.

Sierpień 2006 r. – zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i ambulansu ratunkowego, łącznej wartości 1.677.000 zł. 75% tej kwoty to środki unijne. W ramach tego szpital otrzymał m. in:
aparat rtg z ciemnią cyfrową, bronchofi beroskop, kolonoskop, respirator, ultrasonograf z funkcją kardiologiczną i ginekologiczną oraz aparat do znieczulania.

Wrzesień 2006 r. – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy zmodernizowanym wejściu głównym szpitala, 50% kosztów inwestycji fi nansuje PFRON Oddział w Lublinie.

Czwarty kwartał 2006 r. – zakup tomografu komputerowego współfinansowanego ze środków unijnych. Budowa dwóch kolejnych wind osobowych dofinansowanych w 50% przez Lubelski Oddział PFRON.

40 lat to długi okres czasu. Szpital przeszedł wielkie przeobrażenia. Dobra praca kadry w nim zatrudnionej sprzyja rozwojowi szpitala i stwarza coraz lepsze warunki niesienia pomocy medycznej społeczeństwu miasta i powiatu hrubieszowskiego. Jesteśmy z tego dumni. A szpital wraz z obiektami przyległymi wygląda jak nowonarodzony.

Niech przywołana po raz trzeci Patronka – św. Jadwiga Królowa zawsze błogosławi Pacjentom, Załodze i Dyrekcji.

Dyrektorzy okresu 40-lecia szpitala:
Zbigniew Szczęsny, Maciej Czarnecki, Jerzy Zymon, Jerzy Wikło, Jerzy Kozłowski, Waldemar Bakun, Zofia Laskowska i Tadeusz Garaj.

tekst
KOMITET ORGANIZACYJNY
obchodów 40-lecia Szpitala w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>