Komunikat Urzędu Miasta

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2007 oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2008 r.

Reklamy

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. nr 70, poz. 473/ – niedokonanie w/w obowiązku w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem zezwolenia za sprzedaż alkoholu.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.