Konferencja rolna

Hrubieszów

Reklamy

27 marca 2011 roku w sali restauracji Szałas w Hrubieszowie odbyła się kolejna konferencja rolna. Została ona zorganizowana przez Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny-członków Zespołu Rolnego PiS we współpracy z Zarządem Powiatowym Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Hrubieszowskiego.

Wzięli w niej udział:
– Poseł Sławomir Zawiślak – wygłosił referat nt. problemu sytuacji gospodarstwa rodzinnego i ustroju rolnego w III RP;
– Senator Jerzy Chróścikowski – omówił szanse i zagrożenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku dla polskich rolników.

W konferencji uczestniczyli również inni parlamentarzyści, m.in. Poseł Henryk Młynarczyk, ale również radni powiatu hrubieszowskiego, przedstawiciele organizacji i związków rolnych, ale przede wszystkim rolnicy.

W trakcie konferencji Pani Anna Kusiak-Janiec – członek Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie odczytała stanowisko, jakie zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r. – w załączeniu.

W czasie konferencji Poseł Sławomir Zawiślak poinformował ponadto, iż od 1 kwietnia jego Biuro Poselskie w Hrubieszowie (ul. Plac Wolności 15) zmieni formę organizacyjną. Od tego dnia będzie funkcjonowało jako Biuro Poselsko-Senatorskie. Zmiana w tym zakresie wynika z chęci jeszcze skuteczniejszej pomocy i wsparcia mieszkańców Hrubieszowa i Powiatu Hrubieszowskiego w rozwiązywaniu ich licznych problemów. W biurze przyjmować będą: Poseł Sławomir Zawiślak, Poseł Henryk Młynarczyk, Senator Jerzy Chróścikowski.

Biuro otwarte będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. W ramach pracy biura będzie istniała możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych.

Z uwagi na fakt prowadzenia kilku biur i konieczności uczestniczenia w posiedzeniach Sejmu RP i Senatu RP spotkania z parlamentarzystami będą się odbywały:

– z Posłem Sławomirem Zawiślakiem- po wcześniejszym umówieniu (co trzeci poniedziałek miesiąca; w razie potrzeby istnieje możliwość częstszego przyjazdu) -tel. 84 638 44 02.

– z Posłem Henrykiem Młynarczykiem- dyżur w każdy czwarty poniedziałek lub częściej wg potrzeb mieszkańców.

– z Senatorem Jerzym Chróścikowskim- po wcześniejszym umówieniu-tel. 84 638 42 52.

W biurze hrubieszowskim parlamentarzyści zadeklarowali udzielanie bezpłatnych porad prawnych wg potrzeb mieszkańców – po uprzednim zgłoszeniu w biurze lub na telefony biur podstawowych parlamentarzystów.

Poseł Henryk Młynarczyk to były wojskowy, inżynier ochrony środowiska, który w Sejmie pracuje w Komisji Obrony Narodowej i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Zgłosił już 8 interpelacji, 2 zapytania poselskie oraz podjął szereg interwencji poselskich w tym dotyczące zbyt wysokiego stanu wody na rzece Bug i ciągłego zalewania łąk.

Parlamentarzyści są do dyspozycji mieszkańców oraz samorządowców w kwestiach istotnych dla Miasta Hrubieszów i Powiatu Hrubieszowskiego.

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu-tel/fax 84 638 44 02, Biurem Poselskim Posła Henryka Młynarczyka tel/fax 82 576 24 14 oraz Biurem Senatorskim Senatora Jerzego Chróścikowskiego- tel/fax 84 638 42 52.

Stanowisko
przyjęte przez uczestników Konferencji Rolnej Prawa i Sprawiedliwości
Lublin – Stary Zamość
Dnia 6 marca 2011 roku.

w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

I. Mając na uwadze, że:

1) Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale rolniczym, jednym z najwyższych
w Unii Europejskiej, zarówno pod względem ilości jak i jakości produkcji rolniczej,
w tym zwłaszcza w zakresie produkcji zdrowej żywności,

2) Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i że rolnictwo jest bardzo ważną częścią polskiej gospodarki,

3) prognozy gospodarcze dla świata i Europy wskazują na potrzebę znacznego zwiększenia produkcji rolniczej, wobec czego żywność w coraz większym stopniu staje się produktem strategicznym,

4) w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe przyszłych pokoleń niezbędne jest zachowanie i rozwijanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce,

5) zachowanie i rozwój rolnictwa jest ważne także z uwagi na jego znaczenie dla ochrony środowiska oraz dla zrównoważonego i równomiernego rozwoju regionalnego Polski, w tym zwłaszcza regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo,

6) przyszłość rolnictwa i jego rozwój w zasadniczym stopniu uzależniony jest od Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, a w szczególnym zakresie od dopłat bezpośrednich, bez których rolnictwo w Europie nie byłoby w stanie sprostać warunkom konkurencji światowej,

7) Polscy rolnicy są obecnie dyskryminowani na skutek znacznie zaniżonych dopłat bezpośrednich, które są 2-3 krotnie niższe niż w krajach członkowskich tak zwanej starej Unii i że dyskryminacja ta stwarza rażącą nierówność konkurencji w produkcji rolniczej na jednolitym rynku europejskim i w dłuższej perspektywie zagraża upadkiem produkcji rolniczej w Polsce,

8) Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powinna w większym stopniu uwzględniać pomoc dla gospodarstw rodzinnych,

9) Wspólna Polityka Rolna powinna być mniej biurokratyczna i mniej uciążliwa dla rolników,

10) w II połowie 2011 roku Polska sprawować będzie prezydencję w Unii Europejskiej, a w czasie tej prezydencji przygotowane być muszą ważne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, wobec czego Polska może mieć szczególny wpływ na zakres i treść zmian we Wspólnej Polityce Rolnej,

11) Województwo Lubelskie jest regionem, w którym rolnictwo ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne,

II. Uczestnicy Konferencji rolnej Prawa i Sprawiedliwości Lublinie zwracają się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o:

1. Uznanie spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej za jeden z zasadniczych priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

2. Podjęcie stanowczych działań na najwyższym szczeblu o zapewnienie dla polskich rolników równego i niedyskryminującego poziomu dopłat bezpośrednich po 2013 roku,

3. Stanowcze zabieganie o możliwie najwyższy poziom finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który pozwoli na rzeczywiste wyrównanie poziomu dopłat rolniczych.

4. Inicjowanie i wspieranie takiego kierunku zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, który sprzyjał będzie silniejszemu wsparciu małych i średnich gospodarstw rodzinnych oraz rolników aktywnych, zajmujących się rzeczywistą produkcja rolniczą,

5. Inicjowanie i wspieranie takich zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, które będą prowadzić do jej uproszczenia i zmniejszenia biurokracji.6. Podjęcie odpowiednich działań przez służby administracji rządowej, np. Inspekcję Weterynaryjną, w celu zabezpieczenia wysokiej jakości wwożonych do
naszego kraju produktów żywnościowych.