Konkurs MRM: „Bałwan Symbolem Zimy”

Mimo, iż za oknem jeszcze nie widać śniegu, pełna optymizmu popartego prognozami pogody Młodzieżowa Rada Miasta pragnie ogłosić konkurs na bałwana.

Reklamy

 

Młodzieżowa Rada Miasta ma przyjemność ogłosić konkurs na bałwana Pt.: „Bałwan Symbolem Zimy”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do lat 19.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować bałwana ze śniegu, (który zgodnie z prognozami pogody ma się jeszcze pojawić w okresie trwania konkursu :D) oraz 2 zdjęcia bałwana (pierwsze w trakcie procesu budowy, drugie przedstawiające gotowego bałwana).

Zdjęcia wraz z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym uczestnika należy przesyłać do dnia 12.02.2015 roku na e-mail mrmhrubie@gmail.com

 

Dokładniejsze informacje na temat uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie.


REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w konkursie
plastycznym pt: „Bałwan Symbolem Zimy” (zwanym dalej Konkursem).

1. Organizator
1.1 Organizatorem jest Młodzieżowa Rada Miasta w Hrubieszowie.

2. Uczestnictwo i zasady konkursu
2.1 Uczestnikami Konkursu może być młodzież w wieku do 19 lat.
2.2 Uczestnicy przygotowują bałwany.
2.3 Prace muszą być udokumentowane. Należy wykonać zdjęcie podczas procesu budowy oraz przedstawiające gotowego bałwana,
2.4 Zdjęcia należy przesyłać drogą mailową na adres: mrmhrubie@gmail.com
do 12.02 w mailu należy zawrzeć także dane zgłaszającego (imię, nazwisko,
telefon kontaktowy). Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).
2.5 Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, która będzie podlegać ocenie.
2.6 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
Konkursu przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i
nieograniczonej zgody na wykorzystanie reprodukcji nagrodzonych prac, oraz na
wykorzystanie ich w celach reklamowych.

3. Wyłanianie zwycięzców
3.1 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia na fanpage’u Młodzieżowej Rady Miasta
na Facebooku, zwycięzcy zostaną także poinformowani telefonicznie o wynikach.
3.2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Nagrody
4.1 Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
5. Postanowienia końcowe
5.1 Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregoś z postanowień Regulaminu
upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę
prawa do nagrody.