Konkurs na dyrektora HOSiR

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie.

Reklamy

u>OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
Z DNIA 5 LUTEGO 2008 ROKU

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie.

I. Nazwa i adres jednostki:
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
dyrektor jednostki

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe
– staż pracy min. 5 lat,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

IV. Główne obowiązki:
– realizacja całokształtu zadań z zakresu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników HOSiR,
– nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy
o finansach publicznych,
– nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną oraz finansową,
– opracowywanie projektu budżetu HOSiR oraz przygotowywanie informacji
o przebiegu jego wykonania

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– curriculum vitae,
– list motywacyjny,
– uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
– uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie” w sekretariacie Urzędu Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do 20 lutego 2008 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miasto.hrubieszow.pl >> oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok. Nr 5, tel. 084 696-25-04 w. 27