Konkurs na dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury

Władze Hrubieszowa ogłosiły konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Reklamy

 

Dotychczasowy, wieloletni dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury Emilia Feliksiak odchodzi na emeryturę, w związku z tym Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Oferty można składać do 30 grudnia 2019 r.

 

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania.

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora (wymagania obligatoryjne):

a) obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wykształcenie wyższe magisterskie,

c) co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z: – prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych lub edukacyjnych, – kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury, – zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych w obszarze związanym z kulturą, edukacją, zarządzaniem, realizowaniem projektów społecznych,

d) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznym,

h) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 218, poz. 1695 z późn. zm.);

2) merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

a) znajomość aktów prawnych, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Hrubieszowa,

c) doświadczenie w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,

d) znajomość metod zarządzania,

e) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków z programów dotacyjnych,

f) umiejętność kierowania zespołem i kreowania właściwych stosunków międzyludzkich,

g) kreatywność, komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia.

 

Szczegóły ogłoszenia:

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//z-190-2019.pdf

 

info: BIP