6 grudnia 2023

Konkurs na dyrektora SPZOZ w Hrubieszowie

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Ogłoszenie
o konkursie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Działając na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz.182) ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11.

Reklamy

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182), art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i w oparciu o regulamin komisji konkursowej.

1. Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać wykształcenie wyższe (preferowane medyczne),
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w służbie zdrowia albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej dziesięcioletni staż pracy,
4) nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora,
3) opis przebiegu pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek 
i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci składają oryginały dokumentów lub kopie które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.

Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów” należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 30.07.2012r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu). 

Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 

O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci maja możliwość zapoznania się ze statutem oraz sytuacją finansową i organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Osobą upoważnioną przez Zarząd Powiatu w Hrubieszowie do kontaktu w tej kwestii jest p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.