Konkurs na stanowisko

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Werbkowice o naborze na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Samorządowej Jednostki Oświaty.

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowej Jednostki Oświaty

Oferowane stanowisko: Dyrektor Samorządowej Jednostki Oświaty (1 etat).

Nazwa i adres jednostki:
Samorządowa Jednostka Oświaty
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

Data ogłoszenia naboru : 11.02.2009 r.

Termin składania dokumentów : 23.02.2009 r. godz. 15.00

Wymagane wykształcenie : wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:
– obywatelstwo polskie,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwa umyślne,
– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
– wykształcenie wyższe /preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne/,
– doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku
– posiada znajomość przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość zasad rachunkowości budżetowej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych

2.Wymagania dodatkowe:
– ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
– odpowiedzialność za swoją pracę i staranność w jej wykonaniu,
– dyspozycyjność,
– zdolność kierowania zespołem pracowników,
– umiejętność obsługi komputera praca w programie WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel -arkusz kalkulacyjny),
– samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność delegowania zadań oraz dobra organizacja pracy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/ kierowanie Samorządową Jednostką Oświaty i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2/ przygotowywanie i realizacja planów finansowych jednostki własnej i jednostek oświatowych oraz współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół oraz właściwymi organami Gminy Werbkowice,
3/ organizowanie i nadzór obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych,
4/ sprawowanie kontroli wewnętrznej i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo budżetowej,
5/ opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących SJO i obsługiwanych jednostek,
6/ prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy przeprowadzaniu konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, likwidacji lub reorganizacji placówek oświatowych,
7/ prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
8/ wykonywanie uchwał organów gminy, odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
9/ wykonywanie w ramach upoważnień zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U.z 2004 r.,Nr 256, poz.2572 z późn.zm./ i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm./.

Wymagane dokumenty:
1/ Życiorys ( CV),
2/ list motywacyjny,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie – / dyplom, świadectwa /,
4/ kserekopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie / doświadczenie/ – świadectwa pracy,
5/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
8/zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
9/ kwestionariusz osobowy,
10/inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres UG Werbkowice, ul. Zamojska 1 22-550 Werbkowice z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko kierownicze jednostki organizacyjnej – Dyrektora Samorządowej Jednostki Oświaty” w terminie do 23 lutego 2009 roku, do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bazagmin.pl/bip_werbkowice) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Werbkowice.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest Pan Sławomir Bednarczuk – Sekretarz Gminy Werbkowice, tel. 084 6572080 wew. 34.

Kwestionariusz osobowy kandydata jest dostępny w sekretariacie UG Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice pok. nr. 3 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Werbkowice jako załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

info
UG Werbkowice

Hrubieszow LubieHrubie 2009