Konkurs na stanowisko w KP PSP

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego inspektora ds. organizacyjnych.

Liczba lub wymiar etatu: 1

***

Główne obowiązki:
• realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
• prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
• organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
• przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego,
• przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej,
• realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,
• prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
• realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

***

Wykształcenie:
co najmniej średnie

***

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• uregulowany stosunek do służby wojskowej ( w przypadku mężczyzn).
• znajomość przepisów prawnych obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności dotyczących spraw kadrowych, znajomość prawa pracy, przepisów dotyczących służby cywilnej oraz umiejętność uregulowań Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• znajomość specyfiki służby i pracy w PSP,
• doświadczenie – udokumentowany staż pracy min. 2 lata na podobnym stanowisku.

***

Wymagania pożądane:
• duża samodzielność w działaniu,
• prawo jazdy kat. B,
• doświadczenie – udokumentowany staż pracy min. 2 lata na podobnym stanowisku,
• miejsce zamieszkania na terenie powiatu hrubieszowskiego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

***

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopie świadectw pracy (oryginały do wglądu),
• kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń przydatnych w pracy ( oryginały do wglądu).

***

Dokumenty należy składać w terminie do:
16-01-2009

pod adresem:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Gródecka 36
22-500 Hrubieszów

***

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Oferty niekompletne i złożone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy tylko te osoby, które po weryfikacji dokumentów uznane zostaną za najbardziej odpowiednie do pracy na ww. stanowisku. Wyłonionych kandydatów powiadomimy o wyborze telefonicznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w 3 etapach: weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i wyłonienie najlepszych kandydatów, test sprawdzający posiadane umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna, po której nastąpi ogłoszenie wyników. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (084) 6962656 wew. 33 lub osobiście w sekretariacie komendy.

Hrubieszow 2009-01-06