Konkurs na trenera zespołu seniorów piłki nożnej Unii Hrubieszów

Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów ogłasza konkurs na trenera zespołu seniorów piłki nożnej, występującego w sezonie 2012/2013 w Zamojskiej Klasie Okręgowej.

Reklamy

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów w sprawie konkursu na trenera zespołu seniorów piłki nożnej, występującego w sezonie 2012/2013 w Zamojskiej Klasie Okręgowej.

 

Zarząd MKS „Unia” Hrubieszów ogłasza konkurs ofert na zatrudnienie z dniem 02 stycznia 2013 r. trenera zespołu seniorów piłki nożnej.

Oferty w zamkniętych kopertach, adresowane na MKS „Unia” Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów, zawierające dodatkowo napis „Konkurs na trenera”, należy składać w biurze zarządu MKS lub drogą pocztową w terminie do 30 listopada 2012 r. do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura zarządu klubu.

Oferty powinne zawierać propozycję formy zatrudnienia – współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność gospodarcza), aktualny stan zatrudnienia oraz oczekiwania płacowe kandydata na trenera.

Do ofert należy dołączyć CV zawierające:

1. Dane osobowe: imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, płeć, dokładny adres zamieszkania, kontakt – telefon, adres e-mail.

2. Wykształcenie: szkoła średnia, studia, studia podyplomowe.

3. Kursy, szkolenia oraz uprawnienia wymagane w pracy trenera lub instruktora piłki nożnej przepisami PZPN dla tej klasy rozgrywkowej.

4. Doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie na stanowisku trenera lub instruktora piłki nożnej.

5. Osiągnięcia sportowe oraz w pracy trenerskiej.

6. Umiejętności, m.in. pracy na komputerze, korzystania z internetu oraz prowadzenia stron www, obsługi poczty elektronicznej, prawo jazdy minimum Kat. B, inne.

7. Zainteresowania.

8. Klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z późn.zm.).

Otwarcie ofert przez zarząd nastąpi w dniu 04 grudnia 2012 r.

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie złożonych ofert i CV do rozmów z zarządem klubu zostaną poproszeni o przedłożenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie i CV.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 grudnia 2012 r.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.