Konkurs na zajęcia sportowo – rekreacyjne

Hrubieszów Otwarty konkurs na realizację w roku 2010 zajęć sportowo-rekreacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, ukierunkowanych szczególnie na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”.

Reklamy

***

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na organizację w okresie 01.03.-30.11.2010 r. zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

W roku 2010 środki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przeznacza się w szczególności na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, ukierunkowanych na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, zaplanowano na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, kwotę 12 996 000 złotych.

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów określa Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz. U. Nr 226, poz.1942). W roku 2009 na realizację zadania przeznaczono kwotę 13 996 tys. zł.

***

1. Zasady przyznawania dotacji

1.1. Konkurs adresowany jest do:
– klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,
– organizacji pozarządowych, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
– jednostek samorządu terytorialnego

1.2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

2. Priorytetowo traktowane będą projekty:
– ukierunkowane na zdobycie umiejętności pływania, w szczególności organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni.

3.Termin i warunki realizacji zadań:
a/ zadanie może być realizowane w okresie od 1.03. – 30.11.2010 roku,
b/ dofinansowanie może być przyznane do wysokości:
– 80% planowanych kosztów – w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
– 50% planowanych kosztów – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
c/ wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,
d/ zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami,
e/ szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki z zleceniobiorcą.

4. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:
a/ wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
– spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami,
– spełnienie priorytetu programowego,
– możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, w szczególności możliwość
powszechnego i systematycznego udziału dzieci i młodzieży ze środowisk i terenów najuboższych,
– zakładane efekty edukacyjne i wychowawcze,
– oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania,
– doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy wskazujące na możliwość realizacji zadania,
b/ przy wyborze wniosków będzie brana pod uwagę:
– rzetelność i terminowość realizacji umowy w latach poprzednich, o ile taka umowa była zawarta,
– udział w realizacji zadania wolontariuszy,
– udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych (w przypadku wniosków
składanych przez organizacje pozarządowe) oraz funduszy UE.
c/ dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników oraz dotyczące:
– współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkolnych zawodów sportowych do szczebla gminnego,
jeżeli są częścią programu zajęć,
– zajęć realizowanych w ramach sportu kwalifikowanego w sekcjach sportowych,
– obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów,
d/ dofinansowaniem nie mogą być objęte obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego,
e/ określona przez wnioskodawcę liczba uczniów objętych zdaniem powinna odzwierciedlać liczbę osób systematycznie uczestniczących w zajęciach (średnią, tygodniową liczbę stałych uczestników w całym okresie realizacji zadania),
f/ w planowanych kosztach bezpośrednich (zał. nr.1), kwota dofinansowania ze środków Funduszu, planowana na zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu sportowego, nie powinna przekraczać 10% całości kwoty dotacji ze środków FZSR,

5. Wymagane dokumenty:
a/ wniosek wraz z załącznikami,
b/ kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do wniosku dołączają ponadto:
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (okres ważności – 3 miesiące od daty wystawienia)
– statut potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. a/ winny być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie ze statutem i wpisem do KRS lub ewidencji, o których mowa powyżej.

6. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:
– wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2009 r. osobiście lub drogą pocztową.
– o terminie złożenia wniosku drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego,
– wniosek wraz z załącznikami należy składać na formularzach wypełnionych uprzednio elektronicznie,
– po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz załącznikami należy go wydrukować, podpisać , opieczętować i wysłać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Powszechnego, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa , z dopiskiem na kopercie: „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ‘2010″.
– oceny i wyboru projektów dokonuje właściwy merytorycznie Departament, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki,
– wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 01 marca 2010r.,
– wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl/zakładk Sport Powszechny/Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów .

***

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (022) 24 43 113; 24 43 213; 24 43 201;

Uwaga: Wnioski złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane !

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz przy rozliczaniu zadania.

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów »

***

Źródło – strona MSiT
Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009