Konkurs – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

Hrubieszów

Reklamy

Zarządzenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2010.

style=”text-align: right”>ZARZĄDZENIE – plik do pobrania »

Reklamy

Zarządzenie Nr 576/2010
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 7 kwietnia 2010 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2010.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2010r.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Hrubieszowa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Zbigniew Dolecki

***

Załącznik
do Zarządzenia Nr 575/2010
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 7 kwietnia 2010r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010r. roku zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację.

Nr zadania w preliminarzu wydatków

RODZAJ ZADANIA

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

III – 4

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wraz z programem profilaktycznym ( kolonie, obozy).

30.000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

III. Termin, warunki realizacji zadania.
Zadanie musi być realizowane w czasie wakacji tj. w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia 2010r. a podmiot, który zadanie to realizuje powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

IV. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku do godz. 15.30. Korespondencja dotycząca konkursu ofert kierowana do Urzędu Miasta Hrubieszowa powinna być przesyłana/przekazywana na adres:
Urząd Miasta
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
22-500 Hrubieszów

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – kolonie” wraz z oznaczeniem nazwy zadania oraz podmiotu ubiegającego się o dotację.

3. Na realizację zadania podmioty mogą złożyć po jednej ofercie.

4. Oferty składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
aktualny wyciąg z rejestru ,
aktualny statut organizacji,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

6.Oferta nie złożona we wskazanym terminie, która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedura konkursową.

V. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2010r. o godz. 1200. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy i na stronie internetowej Urzędu Miasta w terminie 10 dni od dnia otwarcia ofert.

2) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w składzie 5 osobowym sporządzając pisemny protokół i kwalifikując wybraną(e) ofertę(y) do realizacji zadania i otrzymania dotacji.

3) W konkursie ofert na realizację zadania może wygrać więcej niż jeden Oferent. Co oznacza, że zadanie może być realizowane nie tylko przez jeden, a przez klika podmiotów.

4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje w formie powierzenia realizacji zadania

Kryteria formalne:

1. Do udziału w konkursie ofert ( oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
jest organizacja pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dysponuje odpowiednio wykształconą kadrą zdolna do realizacji określonego programu, zadania profilaktycznego, posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem programu, zadania, jest wiarygodny pod względem finansowym, w przypadku realizacji zadania w 2009r. zleconego przez Gminę Miejską Hrubieszów oferent zadanie wykonał i bez problemów rozliczył się z dotacji, przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie maja możliwości samodzielnej realizacji programu zadania profilaktycznego powinni załączyć do oferty pod rygorem nieważności dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu programu /zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/, osobą fizyczną lub prawną np.: umowa przyrzeczenia, zawarcia umowy wspólnej o realizacji zadania, umowa konsorcyjna itp.

Kryteria merytoryczne:
realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzętu potrzebnego do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
organizacja realizująca zadanie powinna posiadać niezbędne doświadczenie, miejscowość w atrakcyjnym regionie, adresatami programu/zadania są dzieci z rodzin z problemem alkoholowym o niskich dochodach rodziny w wieku od 8-15 lat z miasta Hrubieszowa, kwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, profesjonalizm realizatorów programu profilaktycznego udokumentowany certyfikatami z zakres profilaktyki uzależnień oraz przygotowanie zawodowe, dające gwarancję merytorycznej poprawności przebiegu programu, określenie ilości dzieci czas trwania turnusu – 10 dni,
transport dzieci z Hrubieszowa do miejsca wypoczynku i powrót do Hrubieszowa, zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek), opieka medyczna, ubezpieczenie NNW i KL-5000 PLN, realizację programu profilaktycznego, realizację programu kulturalno – sportowego.

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w roku 2009r.

1. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

Lp. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KWOTA DOTACJI
1. Fundacje –
2. Stowarzyszenia 36.000,00 zł.
3. Inne –