6 grudnia 2023

Konkurs wiedzy dla Internautów

Konkurs wiedzy dla Internautów

Reklamy

„Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”.

***

Reklamy

Pytania konkursowe: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”

26.05.2008r

1. Od którego roku przyjmuje się datę funkcjonowania dystryktu (powiatu) hrubieszowskiego?

2. Jak nazywał się pierwszy wójt miasta Hrubieszowa?

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 4 czerwca 2008r na adres e-mail:
e-mail: pbp@pbphrubieszow.com.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

***

Konkurs ma służyć promocji powiatu hrubieszowskiego, jego historii, kultury i przyrody.

Celem konkursu jest przybliżenie Internautom dziedzictwa kulturowego powiatu hrubieszowskiego, pielęgnowanie i popularyzacja postępowych tradycji regionu.
Rozwijanie zainteresowań powiatem hrubieszowskim. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i związków z „małą ojczyzną”. Propagowanie walorów turystycznych powiatu.

***

REGULAMIN KONKURSU
„HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie.

2.Tematem konkursu są:

– ogólne informacje o powiecie hrubieszowskim , jego walorach przyrodniczych i turystycznych;
– historia i społeczeństwo powiatu, znajomość wydarzeń historycznych i osób z nim związanych o zasadniczym znaczeniu dla losów narodu i państwa polskiego;
– zabytki kultury umysłowej i materialnej regionu, szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach powiatu;
– miejsca pamięci narodowej na terenie powiatu;
– dziedzictwo kulturowe w regionie, zwyczaje lokalne i regionalne, tradycje, święta, obyczaje, sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego;
– obiekty i obszary chronione w powiecie, rośliny, zwierzęta i pomniki przyrody;
– walory przyrodnicze a rozwój turystyki i agroturystyki, szlaki rowerowe, ścieżki dydaktyczne, szlaki piesze, itp. na terenie powiatu;

3. Celem konkursu jest promocja powiatu hrubieszowskiego, jego historii, kultury i przyrody

4.Termin ogłoszenia konkursu: 25 maj 2008r;
Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników: maj 2009r podczas uroczystości jubileuszowych powiatu

5.Patronat medialny nad konkursem objęły portale internetowe:
www.lubiehrubie.pl
www.hrubieszow.info.pl

§ 2 Uczestnicy konkursu:

1.Konkurs ma charakter otwarty , skierowany jest do Internautów zainteresowanych powiatem i Ziemią Hrubieszowską;

2.W konkursie nie może brać udziału rodzina organizatorów konkursu oraz członków jury.

§ 3 Zasady konkursu:

1.Na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie w odstępie dwu tygodniowym będą ukazywały się dwa pytania dotyczące tematu konkursu
www.pbphrubieszow.com.pl >>
www.starostwo.hrubieszow.pl>>

2.W chwili publikacji następnych pytań podana będzie poprawna odpowiedź na poprzednie pytania.

3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na oba pytania konkursowe i przesłanie jej do dnia wskazanego przez organizatora na adres
e-mail: pbp@pbphrubieszow.com.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

z tematem konkurs

4.Nie udzielenie prawidłowej odpowiedzi w danym tygodniu nie dyskwalifikuje uczestnika do udziału w dalszej części konkursu

§ 4 Jury:

1.Odpowiedzi będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni laureatów;

2.Decyzja Jury o przyznaniu nagrody czy wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania;

3.Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród;

4.Patroni konkursu mogą przyznać także dodatkowe nagrody.

§ 5 Postanowienia końcowe:

1.Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu;

2.Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu;

3.Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie tel. 084 6972689
e-mail: pbp@pbphrubieszow.com.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

ZAPRASZAMY DOUDZIAŁU !!!