Konkursy na stanowiska w UM

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza konkursy na stanowiska – ds. architektury i ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

Reklamy

u>OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
Z DNIA 9 MAJA 2008 ROKU

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ogłasza konkurs na stanowisko ds. architektury
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miasta w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, Hrubieszów

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
– posiada wykształcenie wyższe na kierunku urbanistyka, architektura lub gospodarka przestrzenna,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
2. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi komputera,

II. Główne obowiązki:
1. Analiza wniosków o wydanie warunków zabudowy.
2. Analiza wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Prowadzenie rejestrów w zakresie w/w spraw.
5. Przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
7. Prowadzenie spraw z zakresu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
8. Prowadzenie spraw z zakresu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– curriculum vitae,
– list motywacyjny,
– uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (jeżeli jest)
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ds. architektury w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie” w sekretariacie Urzędu Miasta
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do
27 maja 2008 roku.

V. Inne informacje.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok. Nr 5, tel. (084) 696-25-04 w. 27

***

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
Z DNIA 5 MAJA 2008 ROKU

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ogłasza konkurs na stanowisko ds. mieszkaniowych
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, Hrubieszów

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
? posiada wykształcenie wyższe,
? posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
? nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
? posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
2. Wymagania dodatkowe:
? umiejętność obsługi komputera,
? orzeczenie o niepełnosprawności,

II. Główne obowiązki:? prowadzenie ewidencji budynków i budowli oraz ewidencji najemców tych nieruchomości,
? prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej,
? prowadzenie indywidualnych kont opłat czynszowych,
? prowadzenie ewidencji zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych,
? prowadzenie windykacji należności czynszowych,
? poświadczanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
? prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem budynkami stanowiącymi własność Gminy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
? curriculum vitae,
? list motywacyjny,
? uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,
? uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (jeżeli jest),
? uwierzytelniona kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
? zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
? oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
? oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
? oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie” w sekretariacie Urzędu Miasta
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do
23 maja 2008 roku.

V. Inne informacje.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok. Nr 5, tel.
(084) 696-25-04 w. 27