Konsekwencje pobicia drugiej osoby

Ataki i pobicia niestety zdarzają się w polskiej rzeczywistości aż za często. Ich popełnienie stanowi przestępstwo, ponieważ prowadzi do uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej. Warto wiedzieć, że wszczęcie postępowania karnego uzależnione jest właśnie od wielkości i wagi dokonanej krzywdy. Sprawca ataku z pobiciem zwykle musi nastawić się na konsekwencje przewidziane w Kodeksie karnym.

Reklamy

Wymiar kary za atak i pobicie

Wymiar kary za atak i pobicie drugiej czyny uzależniony jest od tego, w jakim stopniu doszło do naruszenia ciała i pogorszenia zdrowia osoby poszkodowane. Istotne jest także, czy sprawca popełnił swój czyn, działając umyślnie, czy nieumyślnie. Mówią o tym wszystkim przepisy Kodeksu karnego, rozbijając temat na sytuacje bardzo konkretnie.
Zgodnie z art. 156 Kodeksu karnego:
„§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

  • pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
  • innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała 
– podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.
Kolejny artykuł opisuje lżejsze przypadki pobicia i ich konsekwencje dla sprawcy. Na mocy art. 157 Kodeksu karnego:
„§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 157 § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Jak zatem widać, katalog kar za atak i pobicie jest dość szeroki. Wszystko naprawdę zależy od wagi czynu, dowodów na jego popełnienie, motywacji sprawcy i jego późniejszej postawy.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że jeśli czyn popełniono nieumyślnie, wśród osób najbliższych lub gdy rozstrój zdrowia był niewielki (do 7 dni), to przestępstwo nie będzie ścigane z urzędu. Wręcz przeciwnie – wtedy poszkodowany sam będzie musiał sporządzić akt oskarżenia i dostarczyć go do sądu.

Reklamy

Zgłoszenie ataku i pobicia

Aby doszło do wszczęcia postępowania karnego, poszkodowany musi złożyć odpowiednie zawiadomienie. Składa się je w prokuraturze lub na policji. Wskutek zawiadomienia organy ścigania będą starały się ustalić sprawcę, a także będą badać wymiar krzywdy przez niego dokonanej.
Prokurator będzie kontynuował postępowanie, tylko jeśli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia wskutek pobicia trwały dłużej niż 7 dni.

Jak udowodnić atak i pobicie drugiej osoby?

W każdej sytuacji, gdy rzucamy oskarżenie, powinniśmy dysponować odpowiednimi dowodami na poparcie naszych słów. Wyłącznie zeznania mogą doprowadzić do szybkiego zakończenia sprawy bez konsekwencji – tym bardziej, gdy podejrzany im zaprzecza.
Najlepiej jest zatem posiadać inne dowody – poza własnymi oskarżeniami. Mogą to być zeznania innych osób (najlepiej bezstronnych świadków) czy też nagrania – zarówno z prywatnych telefonów, jak i z monitoringu.

Bibliografia:

­

(tekst i fot. mat. partnera)