KPP Hrubieszów: Poszukiwany kandydat na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu

Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora ds. obsługi sekretariatu Zespół Wspomagający. Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 roku.

Reklamy

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 

WYMIAR ETATU: 1

Liczba stanowisk pracy: 1.

 

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

 

Miejsce wykonywania pracy:

Hrubieszów

ul. Narutowicz 20, 22-500 Hrubieszów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• prowadzenie kancelarii jawnej Komendy,

• zapewnienie obrotu korespondencji jawnej dla Policji,

• ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie jawnych aktów prawnych,

• zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników z aktami prawnymi,

• przygotowywanie narad i odpraw zwoływanych przez Komendanta Powiatowego,

• archiwizowanie wytworzonych dokumentów,

• obsługa kierownictwa KPP w zakresie sporządzania pism,

 

Warunki Pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Obsługa sekretariatu

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca związana z obsługa sekretariatu, między innymi przy komputerze powyżej połowy ustawowego czasu pracy. Stała obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

ni e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: brak wymagań lat pracy doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

* znajomość zasad komunikacji społecznej

 

wymagania dodatkowe

• kierunek administracja lub prawo

• kurs sekretarek lub asystentów kierowników,

• miła aparycja,

• doświadczenie zawodowe 3miesiące pracy na podobnym stanowisku pracy,

• przeszkolenie w pracy biurowej,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys i list motywacyjny,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Termin składania dokumentów:

16 stycznia 2017 roku

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem „oferta pracy-inspektor”

 

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu). Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zarchiwizowane.

 

Dodatkowe informacje: (0…84) 696-62-15.

 

 

źródło: KPP Hrubieszów