9 grudnia 2023

Kreatywna przedsiębiorczość

W dniu 30 marca 2011r. o godz. 14-stej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kreatywna przedsiębiorczość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie.

Reklamy

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Reklamy

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Pana Sławomira Marciniuka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Następnie głos zabrał Pan Józef Kuropatwa – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego. Po oficjalnym otwarciu rozpoczęła się merytoryczna część konferencji, którą poprowadziła Koordynator Projektu – Pani Joanna Greniuk – Socha, omawiając cele, działania i przebieg realizacji projektu oraz osiągnięte rezultaty. Na zakończenie głos zabrali beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie na otwarcie i rozwój działalności w ramach realizowanego projektu oraz zaproszeni goście. Każdy uczestnik konferencji otrzymał również folder podsumowujący projekt.

Celem działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów 60 uczestników projektu objęto następującymi formami wsparcia:

• szkolenia umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:
– skierowane do 60 uczestników

• doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:
– dla wszystkich uczestników projektu

• wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:
– dla 40 najwyżej ocenionych biznes planów (10 kobiet i 30 mężczyzn) w postaci jednorazowych grantów w wysokości do 40 tys. zł, na rozwój inwestycyjny założonej firmy

• wsparcie pomostowe połączone z doradztwem w efektywnym wykorzystaniu dotacji:
– 38 osób (10 kobiet i 28 mężczyzn) w okresie do 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej otrzymało comiesięcznie dotację na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem własnej firmy, w wysokości 797,50 zł, jako podstawowe wsparcie pomostowe
– 36 osób (9 kobiet i 27 mężczyzn) w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia ww. działalności, comiesięczne otrzymało tzw. przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł.

***

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie