L Sesja Rady Miasta

Hrubieszów

Reklamy

W czwartek 29 kwietnia 2010 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 rozpocznie się L sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

u>Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej

4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania oraz wnioski radnych.

8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2009.

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok.

10.Informacja Burmistrza Miasta o stanie przygotowań inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji w roku 2010.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i jej zabezpieczenia.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „GRÓDECKA PÓŁNOC” z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Gródecka Północ.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „GRÓDECKA POŁUDNIE” z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Gródecka POŁUDNIE

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „UL. KOLEJOWA” z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hrubieszowa „UL. KOLEJOWA” wniesionych – na etapie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – ul. Kolejowa.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem, nieruchomości gruntowej wraz z urządzeniami na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie.

22. Wolne wnioski

23. Zakończenie obrad.