Lepsze życie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pn.: „Lepsze Życie”, którego celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Reklamy

Projekt „Lepsze Życie” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej poniższych kategorii:
· Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego,
· Osoby długotrwale bezrobotne,
· Osoby bezdomne,
· Osoby niepełnosprawne,
· Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających,
· Osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub innymi osobami,
· Młodzież w wieku 15 – 25 lat,
· Otoczenie osób wykluczonych.

Złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek na 2008 rok pod nazwą „Lepsze Życie” zakłada, że do 31.12.2008 r. 19 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ukończy kurs prawa jazdy. Na ten cel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 649 84 zł. Fundusze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządza nimi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucją pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – instytucją wdrażającą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

info
Tomasz Zając
Sekretarz Gminy Hrubieszów