LII Sesja Rady Miasta

Była to ostatnia robocza Sesja Rady Miasta Hrubieszowa w tej kadencji. Najwięcej emocji wzbudziła sprawa urlopu wypoczynkowego Burmistrza Miasta Franciszka Sucheckiego.

Reklamy

Radny opozycji Baczewski zgłosił wniosek o zobligowanie Burmistrza do wykorzystania urlopu do dnia 12 listopada (data wyborów samorządowych). Niewykorzystanie urlopu wiązało by się bowiem z poniesieniem przez miasto kosztów ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopu. Wniosek, przy 8 głosach sprzeciwu został zatwierdzony.

Przedstawione przez Wiceprzewodniczącego Rady i Burmistrza informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane ujawniły, że wszystkie zostały złożone w ustawowym terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Małych błędów formalnych w swych oświadczeniach nie ustrzegł się jednak żaden z radnych.

Niestety w czasie sesji SP ZOZ nie przedstawił informacji o zaspakajaniu potrzeb świadczeń zdrowotnych mieszkańców miasta Hrubieszowa. Jest on placówką podległą Staroście, a jak wiadomo od pewnego czasu Burmistrz Miasta i Starosta Powiatu, pomimo tego, że urzędują w jednym budynku – nie darzą się sympatią i ich działania są wzajemnie ignorowane. Odnosi się nieodparte wrażenie, że konflikt ten nie przynosi miastu i powiatowi niczego dobrego, a nieobecność przedstawicieli służby zdrowia, mimo zaproszenia na sesję – jest oczywistym jego skutkiem.

Miejmy nadzieję, że nowe władze będą potrafiły lepiej ze sobą współdziałać. W końcu sprawowanie władzy nie polega na wzajemnych animozjach, lecz na wspólnym działaniu dla dobra lokalnej społeczności.

Z krótkiej informacji, którą przedstawiła członkini Społecznego Komitetu przy SP ZOZ Łucja Watras, dowiedzieliśmy się, że od października zostały rozpoczęte wypłaty podwyżek dla personelu, które mogą osiągnąć wysokość do 30 % – w pierwszej kolejności podwyżki obejmą lekarzy.

Niemałe emocje w czasie obrad wzbudził również punkt dotyczący odwodnienia ul. Konopnickiej na Sławęcinie. Domy znajdujące się przy tej ulicy rokrocznie są zalewane, a straty powodowane przez podtopienia powodują konieczność wykonania odwodnienia terenu, co do czego nikt z obecnych na sali nie miał wątpliwości. Spór rozgorzał jednak o sposób jego wykonania i do końca nie podjęto decyzji, czy ma to być drenaż terenu, czy budowa kanalizacji burzowej. Ostatecznie Rada przyjęła uchwałę o kontynuowaniu odwodnienia i zabezpieczeniu środków w budżecie 2007 roku na ten cel bez wskazywania konkretnego rozwiązania technicznego.

Materiały dotyczące informacji Przewodniczącego RM i Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami, odpowiedzi na interpelacje oraz teksty niektórych uchwał przyjętych na LII Sesji RM opublikujemy w momencie, kiedy otrzymamy je od Urzędu Miasta.

zobacz zdjęcia >>