LIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W środę 30 kwietnia 2014 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LI i LII z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 28 marca i 11 kwietnia 2014 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 10 kwietnia 2014 roku w dotyczącej konkursu otwartych ofert za 2013 rok z realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnień.
 9. Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie.
 10. Informacja Burmistrza Miasta o stanie przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2014 rok.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości  w drodze przetargu.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.