List do Pani Marii Dec-Kiełb Redaktor Naczelnej „Kroniki Tygodnia”

W ostatnim numerze „Kroniki Tygodnia” z 07 sierpnia 2012 r. ukazał się artykuł pt. „Unia Hrubieszów chce pieniędzy”, którego autor podpisał się literkami „par”. W artykule tym zacytowane zostały wypowiedzi Reginalda Kawalca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Eugeniusza Paczały Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Reklamy

Szanowna Pani

Maria Dec-Kiełb

Redaktor Naczelna

„Kroniki Tygodnia”

W ostatnim numerze „Kroniki Tygodnia” z 07 sierpnia 2012 r. ukazał się artykuł pt. „Unia Hrubieszów chce pieniędzy”, którego autor podpisał się literkami „par”.

W artykule tym zacytowane zostały wypowiedzi Reginalda Kawalca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Eugeniusza Paczały Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie, cytuję:

„Reginald Kawalec, szef Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta uważa, że kłopoty finansowe klubu wynikają z niegospodarności. – Klub miał do dyspozycji w tym roku 230 tys. zł. Teraz zostało zaledwie 13 tys. zł. Z tego wynika, że władze klubu były przekonane, iż otrzymają dodatkowe pieniądze z miejskiego budżetu. Klub nie rozliczył się jeszcze z pieniędzy, jakie dostał od miasta na początku roku, a już żąda kolejnych. Komisja Rewizyjna RM powinna sprawdzić, co się stało z przyznanym dofinansowaniem. Niech władze klubu pokażą dokumenty, na co je wydały – Przekonuje Reginald Kawalec” oraz

„- W najbliższych dniach Komisja Rewizyjna RM sprawdzi, jak klub wydatkował pieniądze. Mam nadzieję, że nie potwierdzą się pogłoski, między innymi o zatrudnianiu Ukraińców, o pobieraniu „na czarno” wynagrodzeń. Jeżeli te wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione, do sprawy dofinansowania możemy wrócić na najbliższej sesji RM – mówi przewodniczący Eugeniusz Paczała”.

Otóż Pani Redaktor, obie cytowane wypowiedzi rozmijają się, i to zdecydowanie z prawdą , są niezgodne ze stanem faktycznym, poniżają klub i jego organa statutowe w oczach opinii publicznej oraz narażają je na utratę zaufania publicznego.

 

Klub w 2012 roku ma zawarte z Burmistrzem Miasta dwie umowy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu:

– umowę Nr 1/2012 z 11.04.2012 r. na kwotę 114.200,00 zł. która dotyczy finansowania czterech  młodzieżowych drużyn piłkarskich z sekcji piłki nożnej (juniorów, trampkarzy, młodzików i orlików), uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez LZPN i ZOZPN oraz sekcji lekkiej atletyki,

– umowę Nr 2/2012 z 11.04.2012 r. na kwotę 120.500,00 zł. która dotyczy finansowania drużyny seniorów uczestniczącej w rozgrywkach Zamojskiej  Klasy Okręgowej oraz sekcji sportowej podnoszenia ciężarów kobiet i mężczyzn.

Łącznie więc z tych umów, klub ma przyznaną dotację na 2012 rok w wysokości 234.700,00 zł.

Z kwoty tej do końca m-ca czerwca br. klub wykorzystał 137.680,38 zł. co oznacza, że do wykorzystania do końca br. pozostało 97.019,62 zł. Kwotę tą stanowią środki zgromadzone na bankowym rachunku oszczędnościowym – 13.150,64 zł., środki na bankowym rachunku bieżącym – 15.168,98 zł. oraz środki trzeciej transzy dotacji z budżetu miasta w wysokości 68.700,00, które zgodnie z umowami z 11 kwietnia br. Burmistrz Miasta powinien przekazać klubowi do 30 września 2012 r.

Na koniec pierwszego półrocza br. do dyspozycji sekcji podnoszenia ciężarów pozostawała jeszcze kwota – 19.225,54 zł., drużyn młodzieżowych sekcji piłki nożnej – 43.828,30 zł., sekcji lekko atletycznej – 20.490,37 zł., pierwszego zespołu piłki nożnej – 7.790,82 zł. oraz na koszty administracyjne i koordynację realizacji projektów – 5.684,59 zł.

W ocenie zarządu klubu nie ma żadnego zagrożenia w zakresie finansowania działalności drużyn młodzieżowych piłki nożnej, sekcji lekko atletycznej i sekcji podnoszenia ciężarów. Problemem jest natomiast wysokość środków jaka pozostała do dyspozycji pierwszego zespołu piłki nożnej, bowiem kwota 7.790,82 zł. może wystarczyć zaledwie na start w rozgrywkach. I to stąd zabiegi o dodatkowe środki z budżetu miasta i od sponsorów, i tylko na finansowanie zespołu seniorów piłki nożnej.

Podawanie więc do publicznej wiadomości informacji, że do końca roku klubowi, w wyniku niegospodarności, pozostało „zaledwie 13 ty. zł. „ rozmija się całkowicie z prawdą.

Tak samo jak publikowanie podejrzeń o zatrudnianiu „na czarno”, które jest zwykłym pomówieniem, nie mającym żadnego umocowania w stanie faktycznym.

Realizacja zadań określonych w umowach trwa do 31 grudnia br., a końcowe rozliczenie powinno nastąpić do 30 stycznia 2013 r. W okresie realizacji zadań Burmistrz Miasta ma prawo dokonywać kontroli ich przebiegu, a Rada Miejska uwzględniła tę tematykę w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.`

Prezes i skarbnik klubu w dniu 25 lipca br. uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz  Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji Rady Miejskiej, dokładnie wyjaśniając te kwestie i odpowiadając na pytania radnych. Ponadto prezes klubu, na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej, w dniu 31 lipca br. był także do dyspozycji Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta, ale komisja niestety nie zebrała się.

Na ostatnią sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej odbytą w dniu 02 sierpnia br. przedstawiciele klubu nie byli zaproszeni.

Biorąc powyższe pod uwagę żądamy szczegółowych wyjaśnień na temat okoliczności powstania powyższego artykułu i źródeł informacji wykorzystanych przy jego redagowaniu oraz zamieszczenia na str. 4 najbliższego numeru „Kroniki Tygodnia” sprostowania i szczegółowego wyjaśnienia tych kwestii.

Rozważamy ponadto wystąpienie na drogę postępowania sądowego, bowiem naszym zdaniem poprzez publikację artykułu „Unia Hrubieszów chce pieniędzy” i zawartych w nim wypowiedzi, doszło do poniżenia klubu i jego władz statutowych, narażenia ich na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zadań i pełnienia funkcji oraz naruszenia dóbr osobistych.

 

Z poważaniem

Zdzisław Kosakowski

Prezes Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów

 

Hrubieszów, dnia 08 sierpnia 2012 r.

(tekst przesłany drogą elektroniczną Pani Redaktor Dec-Kiełb)

 

Źródło: mksuniahrubieszow.pl