Marta Majewska – Twój Burmistrz na dzisiejsze czasy

Szanowni Państwo! Kandyduję na Burmistrza ponieważ, chcę swoją wiedzą i doświadczeniem w dalszym ciągu służyć naszemu miastu i jego mieszkańcom, kontynuując rozpoczęte projekty oraz podejmując nowe wyzwania. Kandyduję, bo uważam, że Hrubieszów zasługuje na to, żeby także w kolejnej kadencji mieć Burmistrza wiarygodnego, kompetentnego i skutecznego.

Reklamy

REKLAMA WYBORCZA 

 

Szanowni Państwo!

Reklamy

Kandyduję na Burmistrza ponieważ, chcę swoją wiedzą i doświadczeniem w dalszym ciągu służyć naszemu miastu i jego mieszkańcom, kontynuując rozpoczęte projekty oraz podejmując nowe wyzwania. Kandyduję, bo uważam, że Hrubieszów zasługuje na to, żeby także w kolejnej kadencji mieć Burmistrza wiarygodnego, kompetentnego i skutecznego.

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju. Borykamy się z problemami dnia codziennego, jesteśmy zabiegani, a przecież staramy troszczyć się o nasze rodziny, dzieci i osoby starsze potrzebujące naszej pomocy. W czasach, kiedy każdy Mieszkaniec chce czuć się najważniejszy ze swoim problem i oczekiwaniami. Mam świadomość, że nie wszystko jest idealne i jest wiele do zrobienia.

Pracując na stanowisku Zastępcy Burmistrza uwrażliwiłam się na potrzeby mieszkańców oraz utrwaliłam się w przekonaniu, że kluczem do rozwoju jest porozumienie i współpraca. Zdobyłam doświadczenie potrzebne do zarządzania Miastem. Wiem, że najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości muszą zapadać w porozumieniu z mieszkańcami oraz służyć poprawie jakości ich życia. Jestem konsekwentna i zdeterminowana w dążeniu do celów. Potrafię słuchać. Znam dobre i złe strony naszego miasta. Szanse, które należy wykorzystywać i zagrożenia, których należy unikać. 

Przez cztery lata z dumą wykonywałam powierzoną mi funkcję, która jest zaszczytem oraz ogromnym zobowiązaniem, ponieważ piastowanie tego stanowiska rozumiem jako służbę społeczności lokalnej i drugiemu człowiekowi.

Za sukces obecnej kadencji uważam zwiększenie aktywności mieszkańców miasta w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pozyskanie ponad 11 milionów złotych ze środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje, których byłam współinicjatorką i koordynatorką, w tym m.in. na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, miejsca rekreacji (place zabaw) orazkompleks boisk i obiektów lekkoatletycznych przy SP nr 2 i SP nr 3, skatepark, ścianę wspinaczkową, termomodernizację HOSiR i SDŚ, cyfryzację urzędu oraz rewitalizację miasta. Część pozostałych złożonych wniosków czeka na ocenę i realizację w tym projekt krytej pływalni przy SP nr 2, której jestem niestrudzonym orędownikiem bez względu na okoliczności. Budżet miasta w 2015 r.  przejęliśmy z ponad 22 milionowym zadłużeniem. Na koniec obecnej kadencji  spłaciliśmy 12 mln. zł.

Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, to moim najważniejszym zadaniem jako Burmistrza będzie kontynuacja dotychczasowych działań mających na celu dalszy rozwój miasta wsparty środkami finansowymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych i efektywnie wykorzystanymi. Najważniejsze jest dla mnie to, by Hrubieszów dalej się rozwijał, a jego władze prowadziły dialog z mieszkańcami oraz skutecznie współpracowały z samorządem powiatowym i wojewódzkim.

Jestem przekonana, że moje doświadczenie, wiedza i dotychczasowe osiągnięcia są gwarancją dalszego rozwoju. Pracując w samorządzie udowodniliśmy, że potrafimy pozyskiwać środki zewnętrzne na potrzeby lokalnej społeczności oraz mądrze nimi zarządzać. Jestem również otwarta na Państwa propozycje potrzebnych zmian.

Dzisiaj najważniejsze jest żeby 21 października do władz miasta i powiatu wybrani zostali zarówno ludzie posiadający doświadczenie w pracy samorządowej, jak i nowi, odnoszący sukcesy na polu zawodowym oraz aktywni w pracy na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu powstał Komitet Porozumienie i Rozwój 2018, który proponuje takich kandydatów.

Państwa udział w wyborach jest ważny, bo zadecyduje o przyszłości naszej małej ojczyzny

Proszę Państwa o oddanie głosu na mnie i kandydatów KWW Porozumienie i Rozwój 2018.

                                                                                             

Łączę wyrazy szacunku

Marta Majewska

 

***

 


Szanowni Mieszkańcy

Przedstawiamy Państwu wybrane zadania z Programu KWW Porozumienie i Rozwój 2018 przygotowanego dla Miasta Hrubieszowa. Powodzenie tego Programu, będzie zależeć od współpracy, pomysłowości, aktywności mieszkańców i władz samorządowych. Nasi kandydaci gwarantują prowadzenie rozważnej i efektywnej polityki budżetowej dążącej do systematycznego zmniejszania zadłużenia miasta bez uszczerbku dla proponowanych inwestycji i działań.

 

Życie, zdrowie i rodzina

 • utrzymanie dostępności miejsc w przedszkolach, dalsze współfinansowanie funkcjonowania żłobków

 • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 zgodnie z opracowaną dokumentacją

 • poszukiwanie możliwości finansowania budowy nowych mieszkań socjalnych w ramach PPP, przystąpienie do programu Mieszkanie plus, utworzenie mieszkań chronionych

 • kontynuacja doposażania lub budowy placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie miasta

 

Gospodarka i przedsiębiorczość

 • budowa krytej pływalni po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki

 • kontynuacja modernizacji dróg i chodników we współpracy z innymi zarządcami, racjonalizacja sieci dróg celem sprawnego i efektywnego zarządzania

 • aktywne wsparcie mieszkańców miasta w realizacji programu „Czyste powietrze”

 • dalsza modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej,

 • polityka włączania nowych odbiorców do sieci miejskiej w celu zmniejszenia kosztów energii cieplnej

 • aktywne poszukiwanie inwestorów, kontynuowanie uczestnictwa w projekcie „Biznes Lubelskie”

 • wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców w procesie tworzenia firm oraz wyrównanie szans dla osób młodych w celu wyhamowania migracji

 • poszukiwanie źródeł finansowania kolejnych instalacji z wykorzystaniem OZE

 • rewitalizacja Sutek i zagospodarowanie deptaka w celu ożywienia gospodarczego i poprawy wizerunku śródmieścia – Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Polityka senioralna

 • wprowadzenie Miejskiej Karty Seniora, Telefonu Seniora, kontynuacja funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku i poszukiwanie możliwości sfinansowania uruchomienia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów

 

Sport, rekreacja i kultura

 • budowa nowych ścieżek rowerowych z wykorzystaniem istniejących ciągów komunikacyjnych

 • wyznaczenie profesjonalnych tras biegowych we współpracy, np. z Lasami Państwowymi (Dębinka)

 • rozbudowa istniejącej przystani kajakowej i zaadaptowanie w przestrzeń miejską naszej rzeki

 • skuteczne promowanie wielokulturowości miasta jako atutu do przyciągania turystów

 • utworzenie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa, nowa siedziba dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, pozyskanie środków i rozpoczęcie remontu Hrubieszowskiego Domu Kultury oraz kina Plon zgodnie z istniejącym projektem

 • wspieranie sportu szkolnego i kwalifikowanego, zwiększenie środków na system stypendialny dla uzdolnionej młodzieży szkolnej

 

Bezpieczeństwo

 • rozwój sieci pasywnego monitoringu miejskiego

 • wydłużenie godzin działania latarni miejskich, szczególnie w miejscach wskazanych przez mieszkańców jako niebezpieczne, systematyczna wymiana oświetlenia na oszczędne technologie

 • stworzenie kolejnych aktywnych przejść dla pieszych

 • likwidacja barier architektonicznych w obiektach gminnych

 

Społeczeństwo obywatelskie

 • kontynuowanie bezpośrednich spotkań burmistrza i radnych z mieszkańcami w mieście

 • realizacja założeń projektu Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna Administracja Blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa, uruchomienie Platformy Dialogu Społecznego – głos mieszkańca
  w ważnej sprawie zgłoszony online (pomysły, uwagi, problemy dotyczące naszego miasta)

 • stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Kobiet przy Burmistrzu oraz Gminnej Rady Sportu

 • kontynuowanie inicjatywy budżetu obywatelskiego i zwiększenie środków na jego realizację, wyodrębnienie środków na stworzenie i uruchomienie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

 

Więcej o naszym Programie i Kandydatach na stronie www.pir2018.pl

 

KWW Porozumienie i Rozwój 2018Materiał wyborczy KWW Porozumienie i Rozwój 2018

 

tekst i fot. mat. reklamodawcy

Portal LubieHrubie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych dostarczonych przez reklamodawców.