Mediacje rówieśnicze w SP nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W roku szkolnym 2008/2009, w Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono działania, dzięki którym cała społeczność szkoły: uczniowie, rodzice i nauczyciele, zostali zapoznani z ideą mediacji.

***

„Człowiek musi znaleźć taki sposób rozwiązywania konfliktów, który odrzuca wszelką zemstę, odwet i agresję”
Martin Luter King

Mediacja – jest dobrowolnym i poufnym procesem, którego celem jest rozwiązanie konfliktu pomiędzy stronami, przy udziale bezstronnego mediatora.

Podstawowymi zasadami mediacji są: dobrowolność ,bezstronność, poufność, neutralność, akceptowalność, bezinteresowność, fachowość oraz okazywanie szacunku.

Mediacje rówieśnicze, dzięki temu, że są prowadzone „przez uczniów dla uczniów”, są bardzo skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów szkolnych bez używania przemocy.
Najważniejszą korzyścią tego sposobu rozwiązywania konfliktów jest to, że obie strony konfliktu, a więc w tym przypadku zwaśnieni uczniowie, mają możliwość powiedzenia
o swoich oczekiwaniach, uczuciach i odczuciach.

Nadrzędnym celem mediacji jest pojednanie, które oznacza nie tylko wyrażenie zgody na warunki ugody, ale pełne przebaczenie temu, kto spowodował wyrządzoną szkodę lub krzywdę. Oznacza także zrozumienie przez sprawcę, jaką krzywdę wyrządził i przejęcie przez niego odpowiedzialności za własne postępowanie.

W roku szkolnym 2008/2009, w Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono działania, dzięki którym cała społeczność szkoły: uczniowie, rodzice i nauczyciele, zostali zapoznani z ideą mediacji.

Rodzice uczniów z klas IV – VI, zostali poinformowani o programie mediacji rówieśniczych podczas zebrania z rodzicami w dniu 10.12.2008 r.

Dnia 17.03.2009 r., nauczyciele uczestniczyli w szkoleniowej radzie pedagogicznej na temat:
„Rozwiązywanie konfliktów w szkole- negocjacje i mediacje”.

W każdej klasie V – VI, odbyły się lekcje wychowawcze, dotyczące konfliktów na terenie szkoły oraz konstruktywnych sposobów ich rozwiązywania. Podczas tych zajęć, klasy wraz
z wychowawcami wytypowały swoich przedstawicieli – kandydatów do pełnienia roli mediatora w szkole. Tak, jak w przypadku mediatorów zawodowych, przy wyborze uczniów kierowano się tym, by wybrani uczniowie cieszyli się dobrą opinią zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów.

Grupa 34 osób – uczniów z klas V – VI, uczestniczyła w cyklu zajęć (10 godzin), prowadzonych według Programu profilaktyczno – edukacyjnego mediacji rówieśniczych
pt: „Oswoić konflikt”, autorstwa M. Kuczyńskiej.

Zajęcia miały formę wykładów i warsztatów. Na cykl spotkań złożyły się: zajęcia integracyjne, teoria konfliktu, komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej oraz aktywnego słuchania, praca z dylematem moralnym, teoria i praktyka negocjacji i mediacji, a także symulacja mediacji.

Szkolni mediatorzy odebrali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu z zakresu mediacji rówieśniczych w dniu 19.05.2009 r.
Są to następujący uczniowie: Magdalena Kazan, Krzysztof Żur, Oliwia Dziewiczkiewicz, Flavia Cundari, Kinga Kasztelan, Klaudia Borusiewicz, Natalia Dobrowolska, Izabela Mołdoch, Agata Skorupska, Klaudia Burda, Weronika Suska, Karol Kapuściński, Mariusz Bielecki, Bartłomiej Nowosad, Marek Beń, Anna Wójcik, Natalia Pukaluk, Natalia Szczypek, Angelika Tarasiuk, Joanna Czuwara, Karolina Szumiata, Łukasz Rosołowski, Klaudia Jasgodzińska, Ewelina Wrona, Paula Lewicka, Ewelina Gwardeńczuk, Karolina Sądej, Paula Borsuk, Barbara Kuśmierczyk, Aleksandra Lizun, Michał Łopocki, Aleksandra Jaworska, Amanda Różańska.

W szkole uruchomiono „dyżur mediacyjny”, który będzie działał także w przyszłym roku szkolnym. Osoby, które wyrażają chęć na rozwiązanie konfliktu drogą mediacji, przy pomocy szkolnych mediatorów, mogą się zgłaszać wypełniając specjalny formularz.
Mediacja będzie prowadzone przez parę mediatorów.
Nad przebiegiem procesu mediacyjnego będzie czuwał dorosły opiekun – mediator.

Wszystkie zajęcia na temat mediacji w SP Nr 1 przeprowadziła Marta Kuczyńska – pedagog szkolny, mediator sądowy w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego.

Tekst i foto: SP Nr 1

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009