„Moja przygoda w muzeum” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w muzeum”.

Reklamy


MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOJA PRZYGODA W MUZEUM – ELIMINACJE POWIATOWE

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 

CELEM KONKURSU jest:

*   pogłębienie wiedzy dzieci o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego,     ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych,

*   kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych,

*   konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych,

*   uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

 

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA mogą być:

*   muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne

*   za wyjątkiem muzeów martyrologicznych

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

*   poznanie zbiorów muzeum

*   wykonanie jednej pracy plastycznej, związanej tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej

Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją, które wywarły na nim największe wrażenie i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

 

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum.

 

PRACA o formacie do A3 powinna zawierać podstawowe informacje (patrz tabelka do naklejenia na pracę). PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ !

 

ORGANIZACJA

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 03 czerwca 2013  roku na adres:

 

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

ul. 3- go Maja 11, Tel. 084 696 27 83

www.muzeum-hrubieszow.com.pl

z dopiskiem Konkurs

ELIMINACJE odbędą się na początku czerwca br. Jury oceni prace w dwóch przedziałach klasowych I-III, IV-VI przyzna nagrody i wyróżnienia, oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW

*   poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty

*   prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów

*   organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

 

 

Tabelka do naklejenia na pracę

 

Moja przygoda w muzeum

Imię i Nazwisko

 

Wiek

Klasa

 

 

Tytuł

 

Nazwa i adres placówki kierującej na konkurs

 

Imię i Nazwisko opiekuna plastycznego

 

       

 

Info: Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie