Na naukę nigdy nie jest za późno!

Ukończyłeś „starą” szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową, a może liceum lub technikum i chcesz uzupełnić swoje wykształcenie? Masz na to szansę w Hrubieszowie. Zależnie od posiadanego wykształcenia, proponujemy Ci różne typy szkół. Sprawdź nas! Istniejemy już kilka lat!

Reklamy


LICEUM DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej ma ofertę dla tych wszystkich dorosłych, którzy nie podjęli lub porzucili naukę w szkole średniej. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej powstało z myślą o osobach, które pragną ukończyć kolejny etap edukacji umożliwiający zdobycie matury oraz otwierający drogę do dalszego kształcenia.

Nasza szkoła działa w oparciu o unikalną koncepcję umyślnej twórczości oraz podmiotowego rozwoju człowieka. Fundamentem pracy dydaktycznej są oryginalne i niestandardowe rozwiązania w metodyce i warsztacie kształcenia. Rozwijanie kompetencji osobistych i kreatywnej postawy w różnych sytuacjach zawodowych to cele edukacji licealnej dla dorosłych. Podobnie jak inne placówki Edukacji Innowacyjnej, również Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzą dodatkowe warsztaty twórczości, rozwijające kreatywność oraz niestandardowe podejście swoich słuchaczy.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia zapewniamy naukę na najwyższym poziomie, przekazywaną przez wykwalifikowanych specjalistów poprzez podmiotowe i indywidualne podejście do klienta. Kadrę szkoły stanowią tylko doświadczeni i zaangażowani pedagodzy, od których wymagamy kompetencyjności, wiarygodności oraz ciągłego rozwoju osobowościowego i naukowego.

Szkoły działają w systemie zaocznym. Nauka trwa 3 lata po gimnazjum. Naszym słuchaczom wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i realizują program edukacyjny zgodny z MEN.

 

POLICEALNE SZKOŁY EDUKACJI INNOWACYJNEJ

Szkoły Policealne stanowią doskonałą alternatywę dla studiów wyższych, pozwalając na w krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania wybranego zawodu. Policealne Szkoły Edukacji Innowacyjnej to doskonała propozycja dla osób dorosłych, pragnących przekwalifikować się tak, aby dostosować swoje umiejętności do potrzeb rynku pracy.

Przyjmujemy słuchaczy, którzy ukończyli 18 rok życia, a jedyny warunek podjęcia nauki, to ukończenie szkoły średniej – matura nie jest wymagana!

Nauka w naszej Szkole opiera się na innowacyjnym procesie nauczania zgodnym z Europejskimi Standardami Edukacyjnymi. W tradycyjnych szkołach model nauczania oparty jest wyłącznie na pozyskiwaniu wiedzy. Poprzez zmianę modelu nauczania z treściowego na rozwój osobowości, uczeń w naszych szkołach zdobywa wiedzę, rozwija umiejętności interpersonalne i społeczne.

W kształceniu zgodnym z ESE istotnymi elementami są metoda projektowa i metoda warsztatowa; obie pozwalają na ćwiczenie umiejętności społecznych, kompetencji, analizowanie i weryfikowanie wiedzy ucznia. Metoda projektowa polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów problemów dzięki czemu opanowują: wiedzę, kompetencje podmiotowe, zdolność do pracy w grupie a co najważniejsze zdolność do samodzielnego działania. Metoda warsztatowa polega na wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w rozwiązywaniu problemów czyli buduje pozytywną komunikację, umiejętność okazywania emocji oraz świadome kierowanie nimi, pełnienia ról, przywództwa a także brania odpowiedzialności za swoje czyny.

W odniesieniu do szkół policealnych tak ukierunkowany proces nauki uzyskaliśmy dzięki wdrażaniu kształcenia w oparciu o nauczanie modułowe. Na każdym kierunku nasi Słuchacze mają zapewniony dostęp do praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym.

W nowoczesnym nauczaniu, główny akcent jest położony na efekt kształcenia podporządkowany wcześniej założonym celom. Tak określony sposób nauczania pozwala na uzyskanie najbardziej pożądanych przez pracodawców umiejętności praktycznych.

W SEI prowadzimy zajęcia w kilku typach szkół policealnych: jednorocznych szkołach policealnych i policealnych szkołach zawodowych.

Zaangażowana, dobrze przygotowana merytorycznie kadra, przyjazna atmosfera, proste zasady administracyjne, stały kontakt ze Słuchaczami – to wszystko wpływa na jakość edukacji w naszej szkole. To właśnie POLICEALNE SZKOŁY EDUKACJI INNOWACYJNEJ !!! W celu podniesienia jakości kadr współpracujemy z różnymi, znanymi na rynku, firmami, dokształcając pracowników. Przedsiębiorstwa, w których nasi Słuchacze realizują praktyki zawodowe są profesjonalnymi instytucjami przygotowanymi na tego typu zajęcia, co gwarantuje wysoki poziom praktycznego przygotowania do zawodu.

 

Hrubieszów
22-500, ul. Zamojska 16
tel. (84) 696 52 15

hrubieszow@sei.ipt.pl