Nabór do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza rozpoczęcie procedury wyłonienia kandydatów do Rady Pożytku Publicznego spośród organizacji oraz podmiotów z terenu miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu procedury naboru do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie

Reklamy

Na podstawie § 3 ust. 1 i 9 pkt 2 uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1060) Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza rozpoczęcie procedury wyłonienia kandydatów do Rady Pożytku Publicznego spośród organizacji oraz podmiotów z terenu miasta Hrubieszowa.

Od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 4 maja 2016 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają prawo zgłosić po jednym kandydacie do Rady Pożytku Publicznego. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwę organizacji zgłaszającej,
  2. krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata na członka Rady,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę  na przetwarzanie danych osobowych,
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa, i że nie toczy się wobec niego postępowanie karne o przestępstwo umyślne,
  5. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej.

 

Zastępca Burmistrza

(-) Marta Majewska