Nabór na rachmistrzów

Hrubieszów

Reklamy

Burmistrz Miasta Hrubieszów – Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie miasta Hrubieszowa.

I. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDYATOM

1. Osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe).

2. Co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są kandydaci z wyższym wykształceniem lub studiujący).

3. Dobra znajomość obsługi komputera i umiejętność posługiwania się urządzeniami GPS.

4. Komunikatywność i umiejętności interpersonalne.

5. Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

6. Dyspozycyjność w okresach podanych w harmonogramie. (praca będzie trwała w okresie 4 miesięcy i zostanie poprzedzona szkoleniem).

Uwaga! Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ RACHMISTRZÓW W RAMACH NSP 2011

1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrzów. Czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.

2. 1 – 17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy

3. 06 – 07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów

4. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych realizowany przez rachmistrzów

5. 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań realizowany przez rachmistrzów.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie. Rachmistrz spisowy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt, według zasad ustalonych przez GUS.

Ważna informacja!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Miasta Hrubieszów jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Pisemne zgłoszenie kandydatury na druku zgłoszenia (załącznik).

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik).

3. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik).

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) (załącznik).

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik).

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011″. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Sekretariat Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, do godz. 15.30 w dniu 16 grudnia 2010r.

Uwaga!

Po weryfikacji złożonych dokumentów kandydaci mogą zostać zaproszeni telefonicznie na rozmowę, która się odbędzie w dniach 17 i 20.12.2010r., w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

Informacja dodatkowa!Do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. na terenie miasta Hrubieszów przewiduje się zatrudnienie 9 rachmistrzów + 1 rezerwowy (wszyscy muszą zostać przeszkoleni).

Załaczniki:

Druk zgłoszenia »

Kwestionariusz osobowy »

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych »

Oświadczenie o niekaralności »

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych »