Nabór na stanowisko pracy – Asystent Rodziny w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie na rok 2013.

Reklamy

Wymiar czasu pracy: pełny etat w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.
Liczba stanowisk – 2 i ½
Umowa na czas określony.
Przewidywany termin zawarcia umowy od maja 2013 roku do lipca 2013 roku (okres próbny) następnie od sierpnia 2013 roku do grudnia 2013 roku.

1.Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) Posiada:
   a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
   b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną – Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) lub,
   c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu:
   a) ustawy o  wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy zastępczej,
   b) ustawy  pomocy społecznej,
   c) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
   d) znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows).

2. Wymagania dodatkowe:
1) wysoka kultura osobista;
2) równowaga emocjonalna;
3) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
4) odporność na stres;
5) odpowiedzialność;
6) asertywność;
7) umiejętność pracy w zespole;
8) umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej.

3. Główne obowiązki:
Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ,oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny ,systematyczna indywidualna praca z rodzinami, wskazanymi przez pracowników ośrodka ,udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań, pomoc rodzinie i nauka oszczędnego zarządzania budżetem domowym ,wspieranie aktywności społecznej rodziny, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych  psychologicznych i wychowawczych.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho- edukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Hrubieszów oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny i CV;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3) kserokopie innych  dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności  oraz doświadczenie zawodowe;
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
7) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby  niniejszej rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.);
9) wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5. Informacje dodatkowe:
1) Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).
2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
3) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pokój nr 6 ul. B. Prusa 8 w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”  w terminie do dnia 29.04.2013 r. do godz. 10.00.
4) Aplikacje, które wpłyną do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy. Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
6) Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 696 58 57.
7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gops-hrubieszow.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Hrubieszowie ul B. Prusa 8.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie
Danuta Gerynowicz