Nabór na stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. integracji europejskiej

Reklamy

Starosta Hrubieszowski
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Określenie stanowiska urzędniczego:
Podinspektor ds. integracji europejskiej.

Reklamy

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania /niezbędne/:
1. Wykształcenie wyższe, ukończony wstępny staż pracy (3 miesiące).
2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych).
3. Ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie wyższe: ekonomia, prawo, administracja, politologia, wyższe techniczne w zakresie budownictwa
2. Znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
3. Znajomość programów pomocowych UE na lata 2007 – 2013
4. Znajomość podstaw przygotowania projektu
5. Znajomość instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy unijnych
6. Znajomość instytucji Wspólnot Europejskich
7. Dobra znajomość obsługi komputera (Windows, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna)
8. Preferowane podyplomowe studia lub kursy z zasad wykorzystania funduszy unijnych
9.Preferowana znajomość języka angielskiego, niemieckiego.
10. Kreatywność i zdolności analityczne,
11. Umiejętność pracy w zespole,
12. Odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,
13. Samodzielność i zaangażowanie,
14. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
15. Operatywność, dyspozycyjność.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
1. Pozyskiwanie kapitału pochodzącego ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych.
2. Opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych z Funduszy Unii Europejskiej.
3. Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizację projektów mających na celu rozwój powiatu.
4. Wspomaganie podmiotów zewnętrznych w pozyskiwaniu ww. środków (w szczególności poprzez informowanie zainteresowanych o programach i procedurach otrzymywania środków pomocowych)
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i sporządzania wniosków o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys /CV/.
3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
5. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły, studiów.
6. Pozostałe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, referencje, opinie, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie ww. wymagań.

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Hrubieszowie ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1; 22 – 500 Hrubieszów w terminie od 23 – 07 – 2007 r. do 07 – 08 – 2007 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„nabór na stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. integracji europejskiej”

Informacje o przebiegu naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności, jego ewentualnym rozstrzygnięciu, zostaną upowszechnione w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./”.

Starosta Hrubieszowski

Józef Kuropatwa