Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starostw Hrubieszowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w terminie do 14 listopada 2011 r.

Reklamy

***

Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego z dnia 3 listopada 2011 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Reklamy

Nazwa i adres organizatora konkursu: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów, ul. Narutowicza 34

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać:

wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,

wymagania dodatkowe:
1. studia podyplomowe prawnicze, ekonomiczne i pokrewne przydatne na stanowisku
rzecznika konsumentów,
2. umiejętność obsługi komputera w podstawowym zakresie (edytor tekstu, przeglądarka internetowa),
3. wiedza z zakresu ochrony interesów konsumentów.

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów określa art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a mianowicie:
1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.- poświadczone za zgodność z oryginałem.
4. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe – poświadczone za zgodność z oryginałem.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8. Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
9. Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – poświadczona za zgodność z oryginałem.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie pok. 20 , ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów w terminie do 14 listopada 2011 r. w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów”.
Aplikacje, które wpłyną do starostwa po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 84 696 5068,69 wewn. 27.
Informacje o przebiegu naboru zostaną upowszechnione w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.