Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie

Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Reklamy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie


Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
5) nieposzlakowana opinia
6) wykształcenie minimum średnie geodezyjne,
7) minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe.
Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1) preferowany 2 letni staż pracy w administracji,
2) znajomość prawa administracyjnego i rzeczowego, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz podstawowych przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz technicznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
3) znajomość obsługi komputera i programów geodezyjnych (mile widziana znajomość EWMapa, EWOpis) oraz znajomość podstawowych programów biurowych MicroSoft Office,
4) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
5) mile widziane uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określone w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Hrubieszów, w tym aktualizacja baz danych zintegrowanej części opisowej i graficznej,
2) udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej jednostki ewidencyjnej. 
Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) warunki pracy zgodne z przepisami bhp wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) oraz zgodne z zasadami ergonomii
3) w kwietniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 4,19 %..
Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
5) dokumenty potwierdzające staż pracy ((kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (potwierdzone kopie),
9) oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.) jest obowiązany złożyć potwierdzoną kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą ”wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 .11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)” oraz podpisane czytelnym podpisem.

Składanie ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 11.06.2013 r. do godz. 1500 lub przesłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.
Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Hrubieszów, 31.05.2013 r.


źródło: BIP