Nie bój się pomóc swojemu dziecku!

Od września 2011 roku w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przeznaczone są one dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Reklamy

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: logopeda, fizjoterapeuta, pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy). Opracowane zostały dla każdego dziecka indywidualne programy terapii dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.                   

            W pracy wykorzystujemy następujące metody:

 • ·Metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne
 • ·Programy Aktywności M. i Ch. Knill’ów
 • ·Metody Rudolfa Labana i pedagogiki zabawy
 • ·Niedyrektywną terapię zabawową
 • ·Zabawy z wykorzystaniem materiałów niestrukturalizowanych
 • ·Metody relaksacyjne
 • ·Metodę muzykoterapii
 • ·Metody stosowane w terapii logopedycznej
 • ·Metodę EEG Biofeedback
 • ·Metody komunikacji alternatywnej
 • ·Zabawy paluszkowe
 • ·Masaże klasyczne
 • ·Metodę malowania dziesięcioma palcami

Prowadzimy stymulację polisensoryczną dzieci w Sali Doświadczania Świata.

 

W ramach wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka prowadzona jest m.in.:

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA, która obejmuje wiele form zajęć indywidualnych oraz grupowych w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Pedagog specjalny prowadzi ćwiczenia w zakresie usprawniania: percepcji wzrokowej i słuchowej, spostrzegania, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała, ćwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA: logopeda kształtuje, doskonali mowę i umiejętność komunikowania się dziecka poprzez różnego rodzaju zabawy stymulujące rozwój mowy, ćwiczenia usprawniające pracę aparatu mowy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia słuchowe – słuchu fonemowego i melodii wypowiedzi, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenia rozwijające, bogacące zasób słów. Ćwiczenia rozwijające mowę spontaniczną. Logopeda daje wskazówki rodzicom, jak pracować z dzieckiem.


TERAPIA RUCHOWA: obejmuje usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci z deficytami w rozwoju ruchowym oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Fizjoterapeuta proponuje rodzicom zestawy ćwiczeń indywidualnych, dzięki którym dziecko będzie doskonaliło rozwój motoryczny i postawę ciała. Terapia zawiera ćwiczenia: równoważne, koordynacyjne, normalizujące napięcie mięśniowe, relaksacyjne.

 

BIOFEEDBACK: fachowo biofeedback określane jest jako metoda samokontroli i samoregulacji polegającą na samodzielnej regulacji stanu psychofizjologicznego organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego opartego na informacjach pochodzących z różnych parametrów fizologicznych np. EEG. Nabywanie trwałej umiejętności (uczenie się) osiągania stanu równowagi fizjologicznej jest podstawową ideą terapii biofeedback. Niezwykłość tej metody polega na tym, iż pacjent uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu (stymulacja lub hamowanie fal mózgowych) wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem  koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie. W skrócie i najprościej można powiedzieć, że biofeedback to trening motywacji, woli, koncentracji i cierpliwości.

 

CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA?

Wczesne wspomaganie rozwoju można zdefiniować, jako wszystkie formy wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 

CZY WSZYSTKIE DZIECI MOGĄ UZYSKAĆ TAKĄ POMOC?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony.

 

CO POWINNI ZROBIĆ RODZICE, KTÓRZY CHCĄ, ABY ICH DZIECKO ZOSTAŁO OBJĘTE WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU?

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.                               W Hrubieszowie taka poradnia mieści się przy ulicy Targowej 24, (tel. 84- 6962907).

Rodzice bądź prawni opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni. Następnie zgłaszają się do poradni w ustalonym terminie z dzieckiem. Powinni mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych (wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, wyniki badania wzroku czy słuchu, wyniki badań psychologicznych). Specjaliści poradni przeprowadzają z rodzicami szczegółowy wywiad, zdiagnozują poziom funkcjonowania dziecka, udzielają rodzicom porady, natomiast decyzję o wydaniu opinii podejmuje zespół orzekający poradni.

 

GDZIE POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ RODZICE, ABY ICH DZIECKO ZOSTAŁO OBJĘTE WSPOMAGANIEM ROZWOJU?

Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie (w strukturze którego funkcjonuje SOSW Hrubieszów) podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dyrektor przesyła wniosek do organu prowadzącego (Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie) z prośbą o wydanie skierowania i zorganizowania zajęć.

Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje zespół specjalistów, w skład którego wchodzą, w zależności od potrzeb: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, rehabilitant, specjalista w zakresie pracy z dziećmi autystycznymi. Praca w zespole polega na wspólnym ustalaniu diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, opracowywaniu programów współpracy z rodziną i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy oraz ocenianie postępów dziecka.

Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami mogą odbywać się w domu rodzinnym (do 3 roku życia dziecka) lub w Ośrodku. Realizowane będą w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4 – 8). Możliwe również będą spotkania ze specjalistą w małych grupach (2 – 3 dzieci) wspólnie z rodzicami.

 

Rodzicu (opiekunie) pamiętaj, że:

– dziecko, które ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w chwili pójścia do przedszkola, może otrzymać z poradni psychologiczno – pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– dziecko, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu,  powinno również otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

 

Info/zdjęcia: www.pzpswhrubieszow.pl