Nowa wiedza – lepsza przyszłość

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie rozpoczęła realizację Projektu „Nowa wiedza – lepsza przyszłość”.

Reklamy

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne należące do następujących grup:

1. Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji (w tym sektory: usług, rolniczy, przetwórczy, odzieżowy, cementownie, usługi finansowe i prawne, ochrona zdrowia, nauka, szkolnictwo, telekomunikacja, hotele, gastronomia, turystyka, administracja publiczna).

2. Osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.

3. Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

4. Osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 m – ce (kwalifikowane na dzień wejścia do projektu).

W ramach projektu oferujemy:

1. Doradztwo zawodowe, informację zawodową.

2. Specjalistyczne szkolenie:

„Pracownik administracyjno-biurowy z umiejętnością obsługi sekretariatu i komputera” (152 godz., w tym, 32 godz. z obsługi komputera)
(Szkolenie obejmuje min.: prowadzenie dokumentacji biurowej, archiwizację dokumentów, zagadnienia prawa administracyjnego, prawo pracy, obsługę kadrową firmy, komunikację interpersonalną, obsługę komputera i urządzeń biurowych).

3. Warsztaty aktywizujące z zakresu zasad funkcjonowania rynku pracy, doradztwo zawodowe poszkoleniowe, pośrednictwo pracy.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
– poczęstunek w trakcie zajęć

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Filii Fundacji w Hrubieszowie
Plac Wolności 15 (I piętro)
tel. 084 696 54 77

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.