Nowe technologie w Starostwie

Hrubieszów Powiat Hrubieszowski uzyskał dofinansowanie do projektu pt. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 5 017 421,20 PLN. Kwota dofinansowania wynosi
4 264 808,00 PLN i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Reklamy

***

Powiat Hrubieszowski uzyskał dofinansowanie do projektu pt. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Kategorii I: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym RPO WL. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 5 017 421,20 PLN. Kwota dofinansowania wynosi
4 264 808,00 PLN i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje projektu będzie Powiat Hrubieszowski /lider projektu/ razem z partnerami: Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Dołhobyczów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Elementami pozytywnie wpływającymi na efekty i korzyści społeczno gospodarcze w/w projektu są:

– poprawa efektywności zarządzania powiatem, miastem, gminą czy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – poprzez lepszą koordynację działań władz lokalnych i straży pożarnej we wszelkich obszarach oraz poprzez dostarczenie mechanizmów lepszego planowania oraz kontroli czy szybkości reakcji na zdarzenie;

– wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej, a co jest z tym nierozerwalnie związane – poprawę sytuacji ekonomicznej ogółu mieszkańców, które nastąpi dzięki oczekiwanemu zwiększeniu tempa rozwoju gospodarczego regionu. Należy jednak pamiętać, iż efekty te będą obserwowalne dopiero w długim horyzoncie czasowym. Zatem pierwsze efekty oczekiwane są dopiero w kilka lat po uruchomieniu całej inwestycji;

– zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego wpłynie również na poprawę sytuacji na rynku pracy. Nowe inwestycje, a także lepiej prosperujący sektor usług będą generowały nowe miejsca pracy, zmniejszając stopę bezrobocia w powiecie;

– zmniejszenie poziomu bezrobocia, poprzez zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego. Im łatwiejszy dostęp do tej informacji i wyższa jej jakość, tym lepszy klimat inwestycyjny, większa szansa na pozyskanie inwestorów i tym samym rozwój terenów powiatu;

– rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie powszechności dostępu do internetu, a także poprzez rozwój treści internetowej. Oferujący kompleksową funkcjonalność portal internetowy pobudzać będzie mieszkańców do korzystania z niego ze względu na atrakcyjność oferowanych usług;

– wpływ na politykę równości szans, w tym m.in. wpływ on na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, dla których wprowadzenie dostępu do wielu usług administracji publicznej drogą elektroniczną oraz utworzenie PIAP-ów.

***

info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009