Nowe zasady ubiegania się o jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Począwszy od roku 2020, jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, będzie przyznawane według nowych zasad.

Reklamy

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami regulaminu:

1. Stypendium (w roku 2020) przyznaje się jedynie za osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 r.

2. Stypendium może być przyznane jedynie osobom spełniającym kryteria, o których mowa w Rozdziale 2 regulaminu.

3. Dla jednej osoby w danym roku może zostać złożony tylko jeden wniosek.

4. Stypendium nie przyznaje się w przypadku, gdy za osiągnięcia wskazane we wniosku dana osoba została już nagrodzona przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w ramach innych, obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów programów, nagród lub stypendiów.

5. Stypendium może być przyznane jedynie po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku, zawierającego wszystkie niezbędne załączniki.

6. Wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów w terminie do 31 maja 2020 r.

 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium określają uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/wzory/regulamin_jednorazowego_stypendium_burmistrza_miasta_hrubieszowa.pdf?898

https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/wzory/zmiana_uchwaly_w_sprawie_zasad_przyznawania_jednorazowego_stypendium_bm.pdf?159

 

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/wzory/wniosek_o_przyznanie_jednorazowego_stypendium_bm.pdf?340

 

Do pobrania: 

Wniosek_o_przyznanie_jednorazowego_stypendium_bm_1.docx (16.49KB)

 

źródło: UM Hrubieszów