Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA

4 listopada 2011 r. w Restauracji „Staropolska” w Hrubieszowie odbyła się konferencja dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców podregionu Gotania rozpoczynającą realizację Projektu „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA”.

Reklamy

b>Informacje o projekcie:

Projekt „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” jest konsekwencją inicjatywy partnerskiej podjętej przez samorządy i stanowi kolejny, największy krok w kierunku tworzenia wskazanych w strategii marki kluczowych inicjatyw produktowo-promocyjnych, które przyciągną i zatrzymają turystów, co w założeniach Strategii Marki GOTANIA wykonanej w ramach pierwszego partnerskiego projektu „Witajcie w Gotanii – projekt budowy i promocji ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko-tomaszowko-zamojskiego” ma się przełożyć na zwiększenie dochodów gmin i gospodarstw domowych mieszkańców z obszaru Gotanii.

Aby wdrażać zapisy strategii marki, samorządy tworzące partnerstwo wokół Gotanii poszukują wśród dostępnych i możliwych programów środki zewnętrzne na rozwój podregionu. Stąd też pomysł na Szwajcarsko Polski Program Współpracy i Projekt „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”. Samorządy mają świadomość, że nie można w sposób przypadkowy zarządzać marką. Potrzebny jest profesjonalizm na wysokim poziomie, aby osiągnąć zakładane rezultaty, aby wskazane w strategii marki produkty stworzyć. Trzeba stosować nowoczesne formy promocji i innowacyjnie zarządzać stworzoną marką „Gotania”. Bez koncepcji marketingowych, bez nowego podejścia do marketingu usług, bez innowacyjnych metod planowania i zarządzania strategicznego niewiele zostanie zrobione. Trzeba zmienić sposób myślenia, nauczyć się nowych technik i metod marketingowych. Trzeba przekonać do podjętych przez samorządy działań mieszkańców Gotanii. I dlatego gminy liczą na wsparcie Darczyńców ze Szwajcarii.

Istotnym problemem podregionu jest wysokie bezrobocie, brak zakładów pracy, niski poziom dochodów gospodarstw domowych.

Sposobem na przeciwdziałanie temu może stać się zaplanowany w Projekcie Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości. W ramach tego działania będą udzielane granty osobom fizycznym na rozwój mikroprzedsiębiorstw – szczególnie w branży okołoturystycznej. Przewidujemy udzielanie grantów osobom z obszarów wiejskich i miasta Hrubieszów, które przede wszystkim będą otwierały działalność zgodnie ze strategią marki. Założono dotacje dla 70 osób w maks. wysokości 40 000 zł. dla każdego. Udzielane będzie także wsparcie doradcze i szkoleniowe z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planów, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych dla przedsiębiorców.

Aby uruchomić Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości musimy przygotować naszych mieszkańców. Zapoznać ich ze stworzoną strategią marki. Musimy pokazać i przekonać, że to ma szanse powodzenia. Że mieszkając na wsi można uzyskiwać dochody z pozarolniczej działalności. Aby to skutecznie zrealizować, zaplanowaliśmy w ramach Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Rozwoju Zasobów Ludzkich szereg działań skierowanych bezpośrednio do mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w podregion Gotania.

W ramach Funduszu Rozwoju Zasobów Ludzkich będą przeprowadzane szkolenia i kursy mające na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji związanych z zawodem poza rolnictwem, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Żeby móc wdrażać produkty turystyczne wskazane w strategii marki potrzebni są przygotowani ludzie. Sami urzędnicy tego nie zrobią. Potrzebne będą nowe zawody, aktywni rzemieślnicy i organizacje pozarządowe, aby przy ich udziale móc wdrażać wskazane w strategii marki kluczowe inicjatywy produktowo-promocyjne:

– rokroczne, cykliczne targi gockie (ozdoby, rzemiosło, wyroby gliniane etc.) -musimy nauczyć się tworzyć i produkować te rzeczy, aby je zaprezentować na targach i znaleźć odbiorców

– spływ kajakowy dłubankami – stolarze muszą wykonać z drewna dłubanki, które zastąpią kajaki i staną się atrakcją dla turystów w organizowanych po Bugu czy Huczwie spływach

– przemarsz (survival) gocki – trzeba będzie wyprodukować na większą skalę odtworzone wzorce strojów gockich, z ozdobami i równymi dodatkami. Trzeba poznać kulturę gocką
średniowieczny festiwal kunsztu kowalskiego – rzemieślnicy z zakresu kowalstwa artystycznego będą pokazywać tajniki tego rzemiosła i uczyć zainteresowanych turystów sztuki kowalstwa

– Zabawa w archeologów

– Warsztaty rzemieślnicze i artystyczne dla turystów

– Inscenizacje walk i bitew gockich

– Sport i zabawy plebejskie średniowiecza

– Festiwal kultury starożytnej i średniowiecza – aby móc zaproponować turystom powyższe produkty – najpierw sami musimy je poznać, nauczyć się ich, poznać kulturę gotów i przełożyć ją na formę zabawy i rozrywki. Zamierzamy to osiągnąć dzięki intensywnym kursom i szkoleniom skierowanym do mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Gotanii. Działania te będą możliwe do zrealizowania dzięki środkom finansowym w ramach Projektu.

Od początku realizacji projektu będą realizowane usługi doradztwa zawodowego (we wszystkich szkołach gimnazjalnych). Będziemy organizować wizyty studyjne – wyjazdy do miejscowości, które z rolniczych stały się ośrodkami wypoczynkowymi. Liczymy, że te słynne i modne wsie tematyczne staną się inspiracją dla naszych mieszkańców.

Równolegle i w uzupełnieniu do Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzony będzie Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Rozwoju Inicjatyw Społecznych. W ramach tego działania udzielane będą granty na wspieranie inicjatyw lokalnych promujących region, a w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę związaną z Gotami. Wspierać będziemy organizacje pozarządowe zaangażowane w rozwój obszaru Gotanii oraz promujące i rozwijające turystykę. Udzielać będziemy dotacji na wspieranie inicjatyw lokalnych promujących podregion, uczestnictwo w targach turystycznych, opracowanie pamiątek i odtworzenie strojów Gockich z tego podregionu oraz na stworzenie systemu informacji turystycznej-w tym witaczy, map, tablic informacyjnych. Wspierać będziemy wydawanie wydawnictw promocyjnych, tworzenie i prowadzenie interaktywnej strony internetowej, wykonanie stoiska promocyjnego. W ramach projektu zostanie opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Gotanii, będąca kolejnym etapem budowy marki i tworzenia atrakcyjnego podregionu turystycznego.

Oczekiwanymi rezultatami projektu będzie: Wzrost rozpoznawalności marki podregionu turystycznego „Gotania” na rynku regionalnym, krajowym i europejskim, wzrost przedsiębiorczości na terenie podregionu – mierzony ilością nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, podniesienie jakości kapitału ludzkiego na tym terenie, uczestnictwo w imprezach promocyjnych mieszkańców i turystów, wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru„ Gotania „ wykonanie ujednoliconego systemu oznakowań turystycznych gmin tworzących Gotanię (witacze), wykonanie stoiska promocyjnego na targi turystyczne wykonanie wzorów strojów i pamiątek związanych z Gotami, które będą mogły być używane do promocji, sprzedaży, identyfikacji podregionu, udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych przedstawicieli sektora turystycznego, zorganizowane wizyty studyjne do krajów w których wzorowo rozwijają się podobne podregiony turystyczne (Szwajcaria, Austria) oraz nawiązanie kontaktów. Udział w różnych formach doradztwa zawodowego młodzieży ze wszystkich gmin. Jednostki Samorządu Terytorialnego mają problemy z wysokim bezrobociem i niską przedsiębiorczością na ich terenie co odbija się na ich budżetach.

Wpływy do budżetu JST z tytułu podatków są niewielkie. Dlatego ważne jest tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie przedsiębiorczości. Uruchomienie szkoleń i funduszu dotacyjnego spowoduje powstanie w każdej gminie nowych mikroprzedsiębiorstw i tym samym liczby podmiotów gospodarczych i zwiększenia wpływu do budżetów oraz zmniejszenia bezrobocia jako efekt oddziaływania. Małe budżety i nieumiejętność pozyskiwania funduszy powoduje, że gminy położone na tym obszarze nie mają wystarczających środków na promocję, organizację imprez i inwestowanie w ludzi. Mieszkańcy nie wierzą, że można coś zmienić w ich życiu i podregionie. Dlatego też potrzebna jest promocja wewnętrzna i szkolenia dla mieszkańców. Uruchomienie Lokalnego Funduszu Szwajcarskiego spowoduje powstanie wspólnych materiałów promocyjnych dla całego podregionu, oznakowań turystycznych oraz imprez przyciągających turystów, a tym samym zwiększenie wpływów z turystyki w gospodarstwach agroturystycznych i usługach około turystycznych, a przede wszystkim zachęci do działania i zmiany postaw, w tym do zwiększenia aktywności. Wiedza dostarczona na szkoleniach zmieni postawy i przekona, że warto działać i być aktywnym, przyczyni się do poprawy zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa. Beneficjentami będą rolnicy i mieszkańcy z tych gmin którzy zamierzają otworzyć mikroprzedsiębiorstwa. Problemami z którymi oni się spotykają to małe dochody z rolnictwa, małe areały ziemi oraz brak innych pozarolniczych źródeł dochodów. Nie mają też wystarczających środków na otwarcie własnej działalności oraz niezbędnej wiedzy na temat ich funkcjonowania. Fundusz dotacyjny spowoduje zwiększenie zdolności inwestycyjnej nowo powstających firm w początkowym okresie funkcjonowania, oraz pozwoli na nabycie niezbędnej wiedzy do prowadzenia mikroprzedsiębiorstw, tworzenia biznesplanów i funkcjonowania w systemie podatkowym. Następną grupą beneficjentów będą szkoły w których zostanie wdrożony system doradztwa zawodowego, a młodzieży dostarczy wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji i wyboru zawodu odpowiedniego dla nich.

Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA

***

Info: UM Hrubieszów