Odpowiedź Tomasza Zająca na pismo burmistrza Tadeusza Garaja w sprawie PKS Hrubieszów

W swojej działalności pełniąc funkcję publiczną radnego województwa zawsze zabiegałem i zabiegam o interesy społeczności lokalnej ziemi hrubieszowskiej w tym Miasta Hrubieszowa (nie traktując mieszkańców jak „wyborców”, którego określenia Pan używa w swoim piśmie)…

Reklamy

 

Lublin, dnia 7 listopada  2014 r.

 

Pan

Reklamy

Tadeusz Garaj

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31 października 2014r., (data wpływu 06.11.2014), znak (pismo nie zawiera urzędowego znaku sprawy) wyjaśniam co następuje.

W swojej działalności pełniąc funkcję publiczną radnego województwa zawsze zabiegałem i zabiegam o interesy społeczności lokalnej ziemi hrubieszowskiej w tym Miasta Hrubieszowa (nie traktując mieszkańców jak „wyborców”, którego określenia Pan używa  w swoim piśmie), i instytucji  których funkcjonowanie jest zależne od organów samorządu województwa, co zresztą z kolei potwierdza Pan w swoim piśmie wspominając o dotychczasowych spotkaniach z przedstawicielami gmin i powiatu hrubieszowskiego z moim udziałem i Zarządu Województwa w sprawie PKS Hrubieszów sp. z o.o.

Mając na uwadze obecnie zaistniałą sytuację związaną z PKS Hrubieszów sp z. o.o. złożyłem w dniu 31.10.2014r., na sesji sejmiku województwa lubelskiego pisemną interpelację, którą przedkładam w załączeniu. Jednak nie podzielam Pańskiego „oburzenia”, szczególnie w kontekście przesłanej Panu odpowiedzi od Członka Zarządu Województwa Lubelskiego dr Jacka Sobczaka z dnia 23 października 2014 r. na Pana pismo z dnia 19 września 2014 r., informujące „że to nie Sejmik Województwa Lubelskiego, a spółka Lubelskie Dworce S.A. z siedzibą w Lublinie, będąca 100 % udziałowcem hrubieszowskiego przedsiębiorstwa, podjęła decyzję o uruchomieniu procedury zbycia jej udziałów… to Zarząd Spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz, a zatem do jego kompetencji należy podejmowanie wszelkich decyzji gospodarczych”. Nadmieniam, iż ostateczną zgodę na odpłatne zbycie w całości lub części udziałów firmy PKS Hrubieszów sp. z o.o. podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego, jako organ założycielski Dworców Lubelskich – (takie samo pismo otrzymał Starosta Hrubieszowski), co zapewniam Pana, że w tej kadencji samorządu województwa nie będzie miało miejsca. W tej sytuacji należy podjąć ponowne wspólne działania gmin i w szczególności powiatu w celu wypracowania na podstawie stosownych instrumentów prawnych koncepcji, mających na celu zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa a nie kierować kolejnych pism, które nie mają uzasadnienia merytorycznego w kontekście wcześniej cytowanych odpowiedzi Marszałka Województwa i faktu, że zostało opublikowane na stronach portalu internetowego w dniu 02.11.2014 r., gdy do kancelarii sejmiku wpłynęło dopiero  06.11.2014 r.

Pragnę Panu ponownie w tym miejscu uzmysłowić,  iż podejmuję i uczestniczę w szeregu działaniach, które mają na celu zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i utrzymania jego funkcji komunikacyjnej.

Dzięki tego rodzaju działaniom PKS Hrubieszów sp. z o.o. zawiązana w dniu 1 lutego 2012r.,  przy wyodrębnianiu z struktury byłego PKS Wschód S.A. (obecnie Lubelskie Dworce S.A.)  została wyposażona we wszystkie nieruchomości, które posiadał wcześniej w użytkowaniu będąc w strukturze PKS Wschód S.A. czego nie otrzymały wyodrębniane inne spółki.

Kilkakrotnie uczestniczyłem w spotkaniach z Zarządem Województwa Lubelskiego,  Zarządem Lubelskich Dworców S.A,  zarówno samodzielnie jak i wspólnie z wójtami powiatu hrubieszowskiego, starostą hrubieszowskim, dotyczących ewentualnego przejęcia PKS Hrubieszów sp. z o.o. przez samorządy terytorialne, utworzenia spółki z udziałem tych samorządów oraz samorządu województwa.

Organizowałem spotkania Prezesa PKS Hrubieszów z członkami Zarządu Województwa oraz Związków Zawodowych działających przy PKS Hrubieszów, mające na celu przedstawienie bezpośrednio kwestii związanych z funkcjonowaniem spółki na lokalnym rynku.

Jestem w stałym kontakcie z Prezesem PKS Hrubieszów Sp. z o.o., przedstawicielami związków zawodowych działających przy PKS Hrubieszów, oraz uczestniczę w posiedzeniach Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów Sp. z o.o. Te działania mają na celu posiadanie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania spółki, reagowanie na bieżąco na pojawiające się problemy i wspieranie jej w rozmowach i negocjacjach.  Pragnę podkreślić bardzo odpowiedzialną politykę prowadzoną przez związki zawodowe, które mają świadomość, że trzeba zabiegać o  własne miejsca pracy ale jednocześnie  wspierać  działania Zarządu i Rady Nadzorczej, które zapewniają jak najlepszą pozycję firmy na rynku. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest pismo z dnia 17.02.2014r., podpisane przez trzy związki zawodowe, które Panu dołączam.

W ostatnim czasie podejmując wspólne działania  z Radą Nadzorczą PKS Hrubieszów z udziałem członka Zarządu Województwa i Marszałka Województwa Lubelskiego, wzmocniliśmy w sposób istotny skład Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów i zapobiegliśmy zmianom personalnym zarządu, które miałyby bardzo negatywny wpływ na zarządzanie PKS Hrubieszów.

Podtrzymuję zasadność swojej koncepcji funkcjonowania PKS Hrubieszów Sp. z o.o., polegającą na wyłączeniu tego podmiotu ze spółki Dworce Lubelskie S.A.,  następnie  przejęciu  przez samorząd województwa i dopiero wówczas będzie możliwe prowadzenie przy takim umocowaniu prawnym PKS Hrubieszów Sp. z o.o., rozmów zarówno z innymi podmiotami z branży komunikacyjnej jak i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto w przypadku konieczności uzyskania bezpośrednich i wiarygodnych informacji dotyczących zainteresowania problemami PKS Hrubieszów sp. z o.o. proszę o kontakt z Radą Nadzorczą i Prezesem oraz związkami zawodowymi działającymi przy PKS Hrubieszów sp. z o.o.

 

Z poważaniem

                                                                                             

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Lubelskiego

Tomasz Zając

 

 

 

Załączniki:

1)     Interpelacja z dnia 31.10.2014 r.

2)     Pismo związków zawodowych działających przy PKS Hrubieszów sp. z o.o.

 

 

Do wiadomości:

1. Wlodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa.

2. Reginald Marek Kawalec – Przewodniczący Rady Miasta Hrubieszów.

3. PKS Hrubieszów sp. z o.o.

4. Związki zawodowe działające przy PKS Hrubieszów sp. z o.o.

5. Portal internetowy Lubiehrubie.